ΜΠΕ για την κατασκευή και λειτουργία ζεύγους κιβωτοειδών οχετών για την διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος «Θαλερόν» στην κτηματική περιοχή Διδυμοτείχου» στην Π.Ε. Έβρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) τους πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου της ΜΠΕ για την κατασκευή και λειτουργία ζεύγους κιβωτοειδών οχετών για την διευθέτηση τμήματος του υδατορέματος «Θαλερόν» στην κτηματική περιοχή Διδυμοτείχου» στην Π.Ε. Έβρου.
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 31-10-2019 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 1-12-2019.
Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου τηλ. 25513 55817.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΘΡΑΚΗ του ΕΒΡΟΥ με αρθ. πρωτ ΔΔ 5076/31-10-2019.


Κομοτηνή 31 -10 -2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ