Εκτύπωση

Επιτροπή Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης σύμφωνα με την 182/2016 απόφαση του Π.Σ. Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 3197/ τ.β’ /5.10.2016)
α) Επεξεργάζεται όλα τα αντικείμενα του τομέα Γ (Φυσικών πόρων − Ενέργειας Βιομηχανίας), εκτός των υδάτων και της γεωθερμίας και εισηγείται επ΄ αυτών προς το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 , του άρθρου 164, του Ν.3852/2010 μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ανάπτυξης αρμοδιότητες του που αφορούν:
β1) Όλα τα αντικείμενα του τομέα Δ (Απασχόλησης – Εμπορίου − Τουρισμού) τα οποία επεξεργάζεται και αποφασίζει επ΄ αυτών.
β2)την έγκριση-λειτουργία λαϊκών αγορών-υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου και γενικά οποιοδήποτε αντικείμενο του τομέα Δ που έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο ως αρμοδιότητα με μεταγενέστερους Νόμους με την επιφύλαξη της παρ. 3 του ίδιου άρθρου.
β3)Όλα τα αντικείμενα του τομέα Η (Παιδεία − Πολιτισμός − Αθλητισμός) τα οποία
επεξεργάζεται και αποφασίζει επ’ αυτών.
β4)Από τον τομέα Α (Προγραμματισμού – Ανάπτυξης) την έγκριση ένταξης στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, εκάστου έτους, της Περιφέρειας, δράσεων που αφορούν στη συμμετοχή της Περιφέρειας σε πάσης φύσεως εκθέσεις καθώς και στην Οργάνωση ή Συνδιοργάνωση Πολιτιστικών-Τουριστικών- Αθλητικών δράσεων και εκδηλώσεων, στην έκδοση βιβλίων και πάσης φύσεως εντύπων για την τουριστική προβολή και την πολιτιστική ανέλιξη της Περιφέρειας. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί ή και να διαγράφει δράσεις που έχουν ενταχθεί στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης είτε με δικές της αποφάσεις είτε με προγενέστερες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 156/2014, 171/2014 και 10/2016 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Επίσης, η Επιτροπή Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την έγκριση άσκησης της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών, προμηθειών και εργασιών της Π.Α.Μ.Θ. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 226/2016 απόφαση Π.Σ. Α.Μ.Θ. με την οποία συμπληρώθηκαν και μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες από το Π.Σ. Α.Μ.Θ. (ΦΕΚ 4191/τ. β’/27.12.2016)


Πρόεδρος

Αλέξανδρος Ιωσηφίδης  ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙ/ΡΧΗΣ 

Τακτικά Mέλη

1. Μοσχοφίδου-Βλάχου Ελεονώρα
2. Ιμπράμ Αχμέτ
3. Μπούτος Ιωάννης
4. Τσολάκης Σταύρος
5. Λιθηρόπουλος Χρήστος
6. Τραϊφόρος Βασίλειος  
7. Τσαλδαρίδης  Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος
8. Ζιμπίδης Γεώργιος


Αναπληρωματικά Mέλη

1. Τερτσούδης Χρήστος
2. Χουσέ Μουσταφά Ισμαήλ
3. Ιντζέ Μεμέτ Μπιρόλ
4. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος
5. Χειράκη Γεωργία
6. Καβαρατζής Σταύρος
7. Μεχμέτ Ούστα Χουσείν
8. Δαμιανίδης Παύλος

 

Γραμματειακή Υποστήριξη

Βάρσου Σταματία τηλ: 2513503456

Τσίμα Αναστασία τηλ: 2513503663

Ηλ/κό ταχυδρομείο: e.anapt στο pamth.gov.gr