logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 747

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 34 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 747/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση δαπανών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Ξάνθης.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5999/21-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ιωάννης Κανελάκης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος.
Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1)Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος ,οι οποίοι απουσίαζαν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 747: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 79968/ΞΔΔΟ3813/18-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ τ. Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»
β. του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/ τ. Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης»
ε. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010
στ. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/Εκ», άρθρο 5 το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010 «περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής Περιφερειών»

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των δαπανών της Π.Ε. Ξάνθης όπως αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή τους.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τις δαπάνες της Π.Ε. Ξάνθης όπως αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα προκειμένου
να καταστεί δυνατή η πληρωμή τους.

ΕΙΔΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ
& ΚΑΕ

ΑΑΥ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
2072.0824 8 40,30

ΔΑΠΑΝΗ COSMOTE ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ 6974355296 3/7/12 -
2/9/12 (Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΕΣ ΑΕ

2072.0824 8 17,00

ΔΑΠΑΝΗ HELLAS ON LINE ΠΕ
ΞΑΝΘΗΣ 1/8/12-31/8/12
2541024075 ΕΡΓΑΣΤ. ΤΕΧΝ.
ΕΡΓΩΝ

HELLAS ON LINE
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2072.0824 8 49,00

ΔΑΠΑΝΗ ΟΤΕ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ 2012
2541071421 23/6/12 - 22/8/12
Δ/ΝΣΗ ΜΕΑΤΑΦ.

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
2072.0832 10 4942,00

ΔΑΠΑΝΗ ΔΕΗ ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ
(ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ)

Δ.Ε.Η. Α.Ε. 
2072.1329 261 135,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ
(ΜΠΑΤΑΡΙΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.
ΞΑΝΘΗΣ

ΑΦΟΙ ΜΑΝΤΖΙΔΗ Ο.Ε. 
2151.0869 331 61,50

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗ & 2
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ Η.
ΦΩΤΙΟΣ

 
2151.1211 307 124,46

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ
ΞΑΝΘΗΣ

 
2191.0832 13 942,00

ΔΑΠΑΝΗ ΔΕΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Δ.Ε.Η. Α.Ε.
2192.0821 192 3924,70

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.2012 - ΓΥΜΝ.ΣΜΙΝΘΗΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ
Ν. ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.

 
2291.0711 90 9,78

ΔΕΛΗΑΓΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ/ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΠ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ (ΤΟΠΟΓΡ. ΕΠΟΙΚ.
ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ)

 

ΔΕΛΗΑΓΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ
ΔΑΜΙΑΝΟΥ

2291.0711 262 58,68

ΜΥΤΑΛΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥ
ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ-
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ
.

ΜΥΤΑΛΑ-ΣΠΥΡΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΩ

 
 2291.0711  262 159,00 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
/ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012
Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
(ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ) .

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 2291.0711  167  85,89

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
/ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΚΑΠ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ )

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 2291.0711  167 95,12 

ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΛΠ
ΔΙΚ/ΧΟΙ /ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΜΑΊΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 Δ/ΝΣΗΣ
ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΠ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ (ΤΟΠΟΓΡ. ΕΠΟΙΚ.
ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ) .

ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 
 2291.0711  262 310,61 

ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΛΠ
ΔΙΚ/ΧΟΙ /ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΤΣΙΦΟΥΤΙΔΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

 

Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΠ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ (ΤΟΠΟΓΡ. ΕΠΟΙΚ.
ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ) .

2291.0711 262 30,60

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ/ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2012 Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ .

ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 
 2311.1321  218  100,86

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ -
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ

 
 2351.0869  336  79,95

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΣ Π. & ΣΙΑ
Ε.Ε.

 
ΣΥΝΟΛΟ 11166,45

 Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 747/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014