logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 746

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 34 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 746/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση δαπανών της ΠΑΜΘ – ΠΕ Δράμας.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 27 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5999/21-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ιωάννης Κανελάκης μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1)Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος και 2) Χρήστος Τρέλλης μέλος ,οι οποίοι απουσίαζαν και κλήθηκαν νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 746: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της ΠΕ Δράμας με το υπ’ αριθμ.3623/18-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 159 (παρ. 1 εδάφιο στ΄) του Ν. 3852/ΦΕΚ 87Α/7-6-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες ο Περιφερειάρχης αποφασίζει για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
2. Την υπ’ αρ. 620/15-03-2011 απόφαση του Περιφερειάρχη, με την οποία η αρμοδιότητα αυτή για όσες δαπάνες δεν ξεπερνούν το ποσό των 5.000,00 €, έχει μεταβιβαστεί στους Αντιπεριφερειάρχες.
3. Την υπ’ αρ. 2310/03-07-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη, με την οποία η αρμοδιότητα για απευθείας ανάθεση για όσες δαπάνες παροχής υπηρεσιών, έργων και μελετών δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν.3316/2005, έχει μεταβιβαστεί στους Αντιπεριφερειάρχες.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4071/ΦΕΚ 85/11-04-2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 25009/50/ΕΚ», το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 μεταβιβάζοντας την αρμοδιότητα της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης των πιστώσεων του Προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή.
5. Την ανάγκη έγκρισης δαπανών της Π.Ε. Δράμας από 12/09/2012 έως 17/09/2012, προκειμένου να αποσταλούν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Ν. Δράμας.

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των δαπανών της Π.Ε. Δράμας από 12/09/2012 έως 17/09/2012, προκειμένου να
αποσταλούν στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Ν. Δράμας και να καταστεί δυνατή η
ενταλματοποίησή τους, όπως αυτές παρουσιάζονται στον συνημμένο πίνακα.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του
Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ,1 κατά και 1 λευκό )

Εγκρίνει τις δαπάνες της Π.Ε. Δράμας από 12/09/2012 έως 17/09/2012, προκειμένου να αποσταλούν
στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Ν. Δράμας και να καταστεί δυνατή η ενταλματοποίησή
τους, όπως αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΑΠΌ 12/9/2012 ΜΕΧΡΙ 17/9/2012

 

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΣΤ
ΑΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ (€)
764 ACS Α.Ε.Ε. 0823

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑ

3,07
765 ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΕΤ 0823

ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

12,00
766

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ

0283

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 55 ΤΟΥ Π.Δ. 410/1988

766,29
768

ΠΙΤΣΙΛΚΑΣ Ι.-
ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ Χ. ΟΕ

1329

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΠΛΑΚΙΔΙΑ-
ΒΙΔΕΣ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΧΟΡΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

606,14
769

ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Κ. -
ΜΠΛΙΟΣ Μ. ΟΕ

1311

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

436,65
771

ΓΚΕΝΟΣ Χ-ΣΑΜΑΡΑ
Ε Ο.Ε

0823

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

142,68
772

ΑΙΝΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ

1121

ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Τ.Ε. ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

240,00
774 ΒΑΜΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 0844

ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΓΟΝΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

500,00
775

ΚΑΡΣΑΝΙΔΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,
ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΜΙΑΝΟΣ

5261

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 06/05/2012
ΤΗΣ ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΩΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

400,00
776

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5243

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ (1)
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΤΜ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

32,78
777 Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 0824

ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/6-
7/8/2012

180,50
778 Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 0824

ΔΑΠΑΝΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΗΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/6-
7/8/2012

2.075,50
779

ΜΠΕΡΤΟΥ Β.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

5261

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 06/05/2012 ΤΗΣ ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

116,11
780

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΙΤΟΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

5261

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 06/05/2012 ΤΗΣ ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

997,90
781

ΑΦΟΙ ΤΑΡΑΣΙΑΔΗ
Ο.Ε

5261

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 06/05/2012 ΤΗΣ ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

50,33
782 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 5261

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 06/05/2012 ΤΗΣ ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

3.297,46
783

ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ Χ.
ΑΦΟΙ ΒΡΟΧΙΔΗ Ο.Ε.

5261

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 06/05/2012 ΤΗΣ ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

559,65
784

ΑΙΝΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ

5261

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 06/05/2012 ΤΗΣ ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

1.650,00
785 ΠΑΤΣΗΣ ΚΩΝ. ΠΑΝ. 5261

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 06/05/2012 ΤΗΣ ΠΕ
ΔΡΑΜΑΣ

1.643,90
786

ΧΟΥΣΑΝΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ

0711

ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΟΣ
(1) ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ, ΤΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012

179,31

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής, μειοψήψισε ψηφίζοντας Κατά, διότι διαφωνεί με τις δαπάνες Νο.779-785 και το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής μειοψήψισε ψηφίζοντας Λευκό, διότι διαφωνεί με τις δαπάνες Νο.779-785. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 746/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                               ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014