logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 691

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 691/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση προμήθειας τουριστικών εντύπων που αφορούν τη Νήσο Σαμοθράκη 
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.
Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 691: Εισηγούμενη το εικοστό θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Ανάπτυξης της ΠΕ Έβρου με το Γ/ΕΞ/4242-1/3-9-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στόχος είναι η δημιουργία τουριστικών εντύπων που να προβάλουν τη νήσο Σαμοθράκης και την αναδεικνύουν σε τουριστικό προορισμό.
Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. 6215/10-07-2012 αίτημα του Δήμου Σαμοθράκης για εκτύπωση τουριστικών εντύπων που αφορούν τις ομορφιές του νησιού.
2. Την υπ’ αριθ. Γ/ΕΞ/4030-1/20-07-2012 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Έβρου για χρηματοδότηση τουριστικών εντύπων που αφορούν τη νήσο της Σαμοθράκης.
3. Το γεγονός ότι το έργο εντάσσεται στον Κ.Ε. 121002044 «Τουριστική Προβολή Νομού έτους 2012» και υπάρχει πίστωση.
4. Την ανάγκη στήριξης του τουρισμού.
5. Το γεγονός ότι έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση προμήθειας των εξής: «Α. 8 roll up – υλικών προβολής που διακοσμούν εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους τα οποία είναι μεταφερόμενα και χρησιμοποιούνται σε εκθεσιακούς κι εν γένει
χώρους εκδηλώσεων Β. 10.000 τρίπτυχα διαφημιστικά φυλλάδια δίγλωσσα που θα διατίθενται στο κοινό
σε γλώσσες Ελληνικά – Αγγλικά, 21*29 τετραχρωμία, 300 γραμ. & Γ. 1000 αφίσες προβολής της
Σαμοθράκης σε διάσταση 50*70 τετραχρωμία 170γρ. velvet», προϋπολογιζόμενου ύψους δαπάνης τριών
χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (3120,00€).
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του
Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την προμήθεια των εξής τουριστικών εντύπων που αφορούν τη Νήσο Σαμοθράκη: «Α. 8 roll up – υλικών προβολής που διακοσμούν εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους τα οποία είναι μεταφερόμενα και χρησιμοποιούνται σε εκθεσιακούς κι εν γένει χώρους εκδηλώσεων Β. 10.000 τρίπτυχα διαφημιστικά φυλλάδια δίγλωσσα που θα διατίθενται στο κοινό σε γλώσσες Ελληνικά – Αγγλικά, 21*29 τετραχρωμία, 300 γραμ. & Γ. 1000 αφίσες προβολής της Σαμοθράκης σε διάσταση 50*70 τετραχρωμία 170γρ. velvet», προϋπολογιζόμενου ύψους δαπάνης τριών χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (3120,00€) σε βάρος του Κ.Ε. 121002044 «Τουριστική Προβολή Νομού έτους 2012».
Με την επισήμανση πριν από την εκτύπωση των εντύπων να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Τουρισμού.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 691/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                               ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014