logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 687

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 687/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων , τευχών δημοπράτησης και ορισμό επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση βατότητας Εθνικής οδού Νο 2 Αρδάνιο – Γέφυρα Κήπων» Προϋπολογισμού: 275.000,00€ με ΦΠΑ.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 687: Εισηγούμενη το δέκατο έκτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Έβρου με το Η – 5571/14-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Στο τεχνικό πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ για το έτος 2012, περιλαμβάνεται το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο2 ΑΡΔΑΝΙΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΗΠΩΝ» Το αντικείμενο του έργου αφορά την αποκατάσταση φθορών (φαινόμενα κατά μήκος κυματισμών, ρηγματώσεων, διογκώσεων και ερπυσμού) που εμφανίζονται στο οδικό δίκτυο της Εθνικής οδού Νο2 από την διασταύρωση του οικισμού Αρδανίου (Χ.Θ.0+000) έως το Τελωνείο του οικισμού Κήπων, με σκοπό την βελτίωση βατότητας του συγκεκριμένου οδικού δικτύου. Θα προκηρυχθεί δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός ( αρθρο 3 του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε ) για την ανάθεση του. Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με προϋπολογισμό 218.129,07 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ 28%, απρόβλεπτα και δαπάνη ασφάλτου χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α. 23%). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΤΕ ΠΕ ΕΒΡΟΥ και το σύστημα υποβολής προσφορών
είναι “Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές :
o Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και
2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
o Εργοληπτικές Επιχειρήσεις που έχουν έδρα το Νομό Έβρου ή δηλωμένο ως δεύτερο νομό το Νομό Έβρου εφόσον ανήκουν στην Α2, 1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ. o Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην Α2, 1η και 2η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). o Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. o Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.362,59 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (_6_) μήνες και τριάντα ( 30 ) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (_6_) μήνες (άρθρο 24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)). o Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του προγράμματος ΤΕΟ 2012 (Κωδικός Έργου: 121007001) o Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης.
Η επιτροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3669/2008 είναι τριμελής και θα αποτελείται από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη σύμφωνα με το από 09-08-2012 πρακτικό κλήρωσης
Με βάση τα προαναφερόμενα, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση των όρων και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο2 ΑΡΔΑΝΙΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΗΠΩΝ» προϋπολογισμού 275.000,00 € με Φ.Π.Α χρηματοδοτούμενο από ΤΕΟ 2012 Π.Α.Μ.Θ. της Π.Ε. ΈΒΡΟΥ με Κωδικό Έργου: 121007001 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 3 του Ν.3669/2008, με το σύστημα υποβολής “Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 και Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού αποτελούμενη από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Δ’β ως πρόεδρος
2. ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Δ’β
3. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Γ’β ως μέλη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1. ΣΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κων με Β’β ως πρόεδρος
2. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΕ Τοπ/φων Μηχ/κων με Β’β
3. ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β ως μέλη
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Διοικητικού – λογιστικού με Γ’β, με αναπληρωτή τον ΒΕΡΓΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΔΕ Σχεδιαστών με Δ’β.
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο2 ΑΡΔΑΝΙΟ - ΓΕΦΥΡΑ ΚΗΠΩΝ» προϋπολογισμού 275.000,00 € με Φ.Π.Α χρηματοδοτούμενο από ΤΕΟ 2012 Π.Α.Μ.Θ. της Π.Ε. ΈΒΡΟΥ με Κωδικό Έργου: 121007001 με δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 3 του Ν.3669/2008, με το σύστημα υποβολής “Με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών” του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 και συγκροτεί, σύμφωνα με το από 09-08-2012 συνημμένο πρακτικό κλήρωσης, επιτροπή διαγωνισμού ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Δ’β ως πρόεδρος
2. ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Δ’β
3. ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κών με Γ’β ως μέλη
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1. ΣΑΡΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΕ Πολιτικών Μηχ/κων με Β’β ως πρόεδρος
2. ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΤΕ Τοπ/φων Μηχ/κων με Β’β
3. ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β ως μέλη
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Διοικητικού – λογιστικού με Γ’β, με αναπληρωτή τον ΒΕΡΓΙΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΔΕ Σχεδιαστών με Δ’β.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 687/2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014