logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 671

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 31 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 671/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας και τον ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Στοιχειώδης συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», Υποέργο «Συντήρηση χώρου Τελωνείου» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5608/3-9-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος. Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του δέκατου τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 671: Εισηγούμενη το δέκατο τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΑΜΘ με το υπ’ αριθμ. 2696/6-9-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής, τα εξής: Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51ΕΚης Επιτροπής και της Οδηγία 2005/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7-2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν.3852/2010».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
6. Την αριθ.πρωτ. 51383/2181 09-07-2012 (ΑΔΑ: Β41Ρ7ΛΒ-ΖΕΛ) τροποποίηση απόφασης και ανάληψης υποχρέωσης /ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΥΠ/ΜΩΝ /Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ.
7. Την με αριθμ. 571/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Β4Γ57ΛΒ-ΠΧΞ) με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος.
8. Τη με αριθμ. Δ17α/05/116/ΦΝ.437/30-9-2008 απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. με την οποία εγκρίθηκε η 5η βελτίωση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων και η οποία ισχύει υποχρεωτικά για έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπρασίας θα δημοσιευθεί την 1η Δεκεμβρίου 2008 και εφεξής.
9. Την αριθμ. πρωτ. οικ. Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.-Θ./Δ/νση Διοίκησης περί ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
10. Το αποτέλεσμα του από 04-09-2012 πρακτικό διενέργειας κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού του υποέργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ» που έχει ως εξής : Α) Τακτικά μέλη: 1) Ελευθερίου Βασίλειος Πολ/κος. Μηχανικός με Δ΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ ως πρόεδρος 2) Στεφανίδου Κυριακούλα Ηλεκ/γος Μηχανικός ΤΕ με Β΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ ως μέλος και
3) Τοπουζλή Ζωή Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ μς Β΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ ως μέλος Β) Αναπληρωματικά μέλη :
1) Δρίνης Ιωάννης Τοπ/φος Μηχ/κος με Δ΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ 2) Χαμητίδου Μαρία Τοπ/φος Μηχ/κος με Δ΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ και 3) Πελτέκης Γεώργιος Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ . Χρέη γραμματέως θα ασκήσει ο Περικλής Παλιάτσος Τεχνικός Δομ. Έργων ΔΕ με ´ της ΔΤΕ ΠΑΜΘ.
11. Την διακήρυξη δημοπρασίας του έργου του θέματος, η υπηρεσία:

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –ΘΡΑΚΗΣ » ΚΑΕ2008ΣΕ3100002 ΥΠΟΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ» 100.000,00 €, τον ορισμό της Επιτροπής Διαγωνισμού του ως άνω έργου σύμφωνα με το από 4-9-2012 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης και την δημοπράτηση του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 7 υπέρ και 1 κατά )

Εγκρίνει τη διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «Στοιχειώδης συντήρηση του Εθνικού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης», Υποέργο «Συντήρηση χώρου Τελωνείου» προϋπολογισμού 100.000,00 € (με Φ.Π.Α.) , την δημοπράτηση του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και συγκροτεί επιτροπή διαγωνισμού του έργου σύμφωνα με το από 4-9-2012 Πρακτικό κλήρωσης, ως εξής:
Α) Τακτικά μέλη:
1) Ελευθερίου Βασίλειος Πολ/κος. Μηχανικός με Δ΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ ως πρόεδρος
2) Στεφανίδου Κυριακούλα Ηλεκ/γος Μηχανικός ΤΕ με Β΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ ως μέλος και
3) Τοπουζλή Ζωή Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ μς Β΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ ως μέλος
Β) Αναπληρωματικά μέλη :
1) Δρίνης Ιωάννης Τοπ/φος Μηχ/κος με Δ΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ
2) Χαμητίδου Μαρία Τοπ/φος Μηχ/κος με Δ΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ και
3) Πελτέκης Γεώργιος Μηχ/γος Μηχ/κος ΤΕ με Β΄β της ΔΤΕ ΠΑΜΘ .
Χρέη γραμματέως θα ασκήσει ο Περικλής Παλιάτσος Τεχνικός Δομ. Έργων ΔΕ με ´ της ΔΤΕ ΠΑΜΘ. Μειοψήφησε το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κων/νος Μιχελής Λευκό, χωρίς αιτιολόγηση.
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 671/2012. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014