logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 647

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

 

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 647/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση: α) τρόπου επιλογής εργοληπτικής  επιχείρησης β) διακήρυξης δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό και της περίληψης αυτής γ) συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Επισκευή ηλεκτρικού πίνακα εφεδρικού αντλιοστασίου   εργοστασίου Ε.Β.Ζ.» προϋπολογισμού: 12.000,00€ με ΦΠΑ.  Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος  της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας - Θράκης  ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010.  Παρόντες  ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά  Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8)  Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος.  Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία  Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.  ΑΠΟΦΑΣΗ 647: Εισηγούμενη το  τριακοστοτέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της  Π.Ε. Ξάνθης με το από 23-7-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής. Εχοντας  υπόψη:  1. Το  Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της Οικονομικής    Επιτροπής. 2. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής   Δημοσίων Έργων» 3. To N. 4070/2012  4. Την αρ. πρωτ. 58629/Ξ-ΔΤΕ-3315/11-7-2012  απόφαση της Δ.Τ.Ε Π.Ε. Ξάνθης με την οποία  εγκρίνεται η μελέτη του παραπάνω έργου, που αφορά την εγκατάσταση ηλεκτρικού πίνακα και των  απαραίτητων καλωδιώσεων για την λειτουργία  του εφεδρικού αντλιοστασίου εργοστασίου Ε.Β.Ζ. 5. Το σχέδιο Διακήρυξης Δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε Π.Ε.  Ξάνθης    6. Το με α. πρωτ. 61539/Ξ- ΤΕ-3519/19-7-2012 πρακτικό κλήρωσης των μελών διενέργειας του  διαγωνισμού από το οποίο προκύπτει ως επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού η κάτωθι :  Α. Τζεϊρανάκη Μαρία Πολιτικός  ΜηχανικόςΠ.Ε με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως Πρόεδρος της  επιτροπής  Β. Γαβριηλίδης Θεμιστοκλής Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος Γ. Μακρής  Αθανάσιος Εργοδηγός Τ.Ε με Β΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος και αναπληρωματικά μέλη:  Α. Καραχρήστου Γρηγορία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης  Β.  Καλπακτσίδου Δέσποινα Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε με Δ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Γ. Παπαδοπούλου Αθηνά Εγοδηγός Δ.Ε με Β’ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ  Εκπρόσωπο, με αναπληρωτή του, των  εργοληπτικών οργανώσεων, ο οποίος παρίσταται και γραμματέα  της επιτροπής διαγωνισμού τον κ. Μπεμπεκίδη Καρυοφύλλη Ηλ/γο-Μηχ/γο στην Δ.Τ.Ε. της Π.Ε Ξάνθης  με αναπληρώτρια την κ  Τάσου Μαρία διοικητικό υπάλληλο της Δ.Τ.Ε 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 α) Την έγκριση του τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης με πρόχειρο διαγωνισμό βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής  δημοσίων έργων β) Την έγκριση διακήρυξης της δημοπρασίας με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, βάσει του άρθρου 5 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής   δημοσίων έργων γ) Την σύσταση επιτροπής διαγωνισμού Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας  υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176  και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει :
α) Τον τρόπο επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης με πρόχειρο διαγωνισμό βάσει του άρθρου 3 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
β) Την διακήρυξη της δημοπρασίας με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, βάσει του άρθρου 5 του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων
γ) Την σύσταση επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με το πρακτικό κλήρωσης από τους κάτωθι: Α. Τζεϊρανάκη Μαρία Πολιτικός ΜηχανικόςΠ.Ε με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως Πρόεδρος Της    επιτροπής Β. Γαβριηλίδης Θεμιστοκλής Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος Γ. Μακρής Αθανάσιος Εργοδηγός Τ.Ε με Β΄ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης ως μέλος  και αναπληρωματικά μέλη: 
Α. Καραχρήστου Γρηγορία Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε με Β΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ Ξάνθης
Β. Καλπακτσίδου Δέσποινα Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε με Δ΄βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ
Γ. Παπαδοπούλου Αθηνά Εγοδηγός Δ.Ε με Β’ βαθμό – στην ΔΤΕ ΠΕ
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 647/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014