logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 644

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.. Αριθ. Απόφασης 644/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της επιτροπής  διαγωνισμού και ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και περίφραξης κατοικίας δασκάλου στο Κίδαρι» (κωδικός έργου 123602014).  Στην Κομοτηνή σήμερα στις 30  Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε  δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5403/24-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που  επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος  Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5)Σερεφιά Σουλτάνα (αναπληρωματικό) μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9) Χρήστος Τρέλλης μέλος. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, ο οποία απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η  υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 644: Εισηγούμενη το τριακοστοπρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ξάνθης. με το υπ’ αριθμ.69065/Ξ- ΔΤΕ- 3983/10-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής. Έχοντας υπόψη : 
1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το άρθρο 176 που αφορά τις αρμοδιότητες της  Οικονομικής Επιτροπής. 
2. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων» και την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου του θέματος. 3. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις  Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
4. Την μελέτη του έργου « Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και περίφραξης κατοικίας δασκάλου στον Κίδαρι » προϋπολογισμού 50.000,00 €, που εγκρίθηκε με την αρ. απόφαση την αριθ. 121857  /Ξ-ΔΤΕ- 1324/22-03 - 2012 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π. Ε. Ξάνθης.
5. Την αριθ. 19 /15-02-2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ., με την οποία εντάχθηκε το έργο: « Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και περίφραξης κατοικίας δασκάλου στον Κίδαρι  » στο Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Α.Μ. έτους 2012 Π. Ε. Ξάνθης ΚΑΠ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) και με Κ.Ε. 123602014. 
6. Τη Διακήρυξη Δημοπρασίας με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης κατά το άρθρο 5 του N. 3669/2008, όπως συντάχθηκε από την Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Ξάνθης.
7. Την αριθ. 391 /2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π Α.Μ.Θ. με την οποία εγκρίνεται η αριθ. πρωτ. 57633/Ξ-ΔΤΕ-3255/9-7-2012 Διακήρυξη Δημοπρασίας του έργου του θέματος και τα  μέλη της Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού του ανωτέρω έργου. 
8. Το από 31-7-2012 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, συνοδευόμενο με τον πίνακα συμμετεχόντων στο διαγωνισμό που κατατέθηκαν στην δημοπρασία του έργου του θέματος, σύμφωνα με  το οποίο 1ος μειοδότης, αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση του κ. Αθανασίου Δημητρίου, με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών με Φ.Π.Α.: Τριάντα πέντε χιλιάδες, εκατόν δέκα ευρώ και  εξήντα εννέα λεπτά (35.110,69 €) και χωρίς Φ.Π.Α Είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (28.545,28 €) και με μέση έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%). Και  επειδή όπως προκύπτει και από το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού 

1. Η εργοληπτική επιχείρηση του κ. Αθανασίου Δημητρίου, καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.
2. Σύμφωνα με την παραγ. 1 του άρθρου 26του Ν. 3669/2008, η ανάθεση κατασκευής δημοσίων έργων γίνεται στην εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία που προσέφερε την χαμηλότερη τιμή.
3. Η προσφερθείσα έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) είναι ιδιαίτερα οικονομικά συμφέρουσα για το δημόσιο καθόσον υπερβαίνει κατά πολύ το όριο ποσοστού έκπτωσης (12%) (άρθρο 17 παραγ.  2 της οικείας διακήρυξης).
4. Κατά του κύρους Διαγωνισμού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις.

 

  ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Για το έργο « Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και περίφραξης κατοικίας δασκάλου στον Κίδαρι », την έγκριση του από 31-7-2012 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού με μειοδότη την  εργοληπτική επιχείρηση του κ. Αθανασίου Δημητρίου, με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών με Φ.Π.Α.: Τριάντα πέντε χιλιάδες, εκατόν δέκα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (35.110,69 €) και χωρίς  Φ.Π.Α Είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (28.545,28 €) και με μέση έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%). Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας –  Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Εγκρίνει το Πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης και περίφραξης κατοικίας δασκάλου στο Κίδαρι» (κωδικός έργου 123602014), και την ανάδειξη  αναδόχου την εργοληπτική επιχείρηση του κ. Αθανασίου Δημητρίου, με προσφορά ολικής δαπάνης εργασιών με Φ.Π.Α.: Τριάντα πέντε χιλιάδες, εκατόν δέκα ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά  (35.110,69 €) και χωρίς Φ.Π.Α Είκοσι οκτώ χιλιάδες πεντακόσια σαράντα πέντε ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (28.545,28 €) και με μέση έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%).  Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 644/2012.

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                            ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014