logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 588

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 588/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση αμοιβής ΚΤΕΛ για την μετακίνηση των ωφελούμενων του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας, που απασχολούνται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Έβρου.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 588: Εισηγούμενη το εικοστόπρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Έβρου με το υπ’ αριθμ.οικ.4051/2-8-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Με το σκεπτικό της κάλυψης αναγκών υπηρεσιών της, αλλά και προσφοράς ευκαιρίας για εργασία σε νέα άτομα και μακροχρόνια άνεργους, η Π.Ε.Έβρου κατέθεσε προτάσεις για συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007-2013, «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην ΠΑΜΘ- Π.Ε. Έβρου», οι οποίες και εγκρίθηκαν.Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.Έβρου - Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, απασχολεί συνολικά 66 άτομα σε διάφορες πράξεις Κοινωνικού και Πολιτιστικού Τομέα του προαναφερθέντος προγράμματος. Βάσει των μνημονίων που υπογράφτηκαν μεταξύ των δικαιούχων φορέων, που προσέλαβαν τους υπαλλήλους, και της Π.Ε.Έβρου, που τους απασχολεί, και βάσει των συμβάσεων που οι ίδιοι έχουν υπογράψει, οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι οφείλουν να μετακινούνται σε όλο το Νομό Έβρου προκειμένου να καλύψουν ανάγκες των πράξεων στις οποίες απασχολούνται, και η Π.Ε.Έβρου έχει αναλάβει την κάλυψη των εξόδων μετακίνησής τους. Η μη μετακίνησή τους πιθανόν να αποτελέσει και λόγο καταγγελίας της σύμβασης.Για να ικανοποιηθεί ο συγκεκριμένος όρος των συμβάσεων, αλλά και να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα προγράμματα, προτείνουμε να συναφθεί ειδική σύμβαση με την εταιρεία ΚΤΕΛ Ν. Έβρου Α.Ε. η οποία θα αναλάβει τη μετακίνηση των υπαλλήλων με λεωφορείο της γραμμής. Για διευκόλυνση, το ΚΤΕΛ θα αναλάβει την έκδοση και διανομή ατομικών καρτών (τύπου πάσο), τις οποίες θα επιδεικνύουν σε κάθε μετακίνησή τους οι υπάλληλοι. Παράλληλα πριν από κάθε μετακίνηση θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δύο συμβαλλομένων έγγραφο που θα αναφέρει την ημερομηνία, την ώρα, τη διαδρομή και το σκοπό της κάθε μετακίνησης και θα αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για την μετέπειτα πληρωμή του ΚΤΕΛ.

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση αμοιβής ΚΤΕΛ για την μετακίνηση των ωφελούμενων του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας, που απασχολούνται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Έβρου. Η δαπάνη που θα προκύψει από αυτήν τη συνεργασία υπολογίζεται στα 6.000 € και θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, του Ειδικού Φορέα της Π.Ε.Έβρου 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχονται από ΚΑΠ και αφορούν το έργο «Συμμετοχή της Π.Ε.Έβρου σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» (Κωδ.έργου 111002071).
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αμοιβή ΚΤΕΛ για την μετακίνηση των ωφελούμενων του προγράμματος Κοινωφελούς εργασίας , που απασχολούνται στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε.Έβρου. Η δαπάνη που θα προκύψει από αυτήν τη συνεργασία υπολογίζεται στα 6.000 € και θα γίνει σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, του Ειδικού Φορέα της Π.Ε.Έβρου 4071. ΚΑΕ 9779.0001., που προέρχονται από ΚΑΠ και αφορούν το έργο «Συμμετοχή της Π.Ε.Έβρου σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα» (Κωδ.έργου 111002071). Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 588/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014