logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 577

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 577/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση τροποποίησης μίσθωσης ακινήτου του Παπαδοπούλου Ιωάννη του Βενιζέλου, που βρίσκεται στην περιοχή Ν.Καρβάλης Καβάλας.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 577: Εισηγούμενη το δέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Καβάλας. με το υπ.αριθμ.02/4029./31-7-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 ΄΄Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ όπως ισχύει σήμερα.
2. Το Π.Δ 144/10 ΄΄Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής –Μακεδονίας και Θράκης΄΄.
3. Την Εγκύκλιο 6 αριθμ. πρωτ. 2067/14-01-2011 Δημόσιες συμβάσεις έργων ,προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011. Ιστορικό Το Νομαρχιακό διαμέρισμα Καβάλας, με το πρακτικό του Νο 16/2010, έχει αποφάσισε ομόφωνα την Παράταση μίσθωσης ακινήτου του Παπαδόπουλου Ιωάννη του Βενιζέλου, που βρίσκεται στην περιοχή Ν. Καρβάλης Καβάλας, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί, για την στάθμευση και φύλαξη μηχανημάτων έργου, του Ν.Δ. Καβάλας για τρία έτη μέχρι τις 04/05/2013 με το προηγούμενο μίσθωμα, το οποίο ανερχόταν στο ποσό των 1.000,00 ΕΥΡΩ μηνιαίως. Το μισθωτήριο Συμβόλαιο το οποίο κατατέθηκε στην Α΄ Δ.Ο.Υ. Καβάλας υπεγράφη από τον Νομάρχη Καβάλας και τον ενδιαφερόμενο Μισθωτή, και θεωρήθηκε στις 24 Μαΐου 2007. Στις 17/09/2010 ο μισθωτής με συμβολαιογραφική πράξη «Γονικής Παροχής ακινήτου» με αριθ’ 8165 μεταβίβασε στις θυγατέρες του α) Θωμαή Παπαδοπούλου και β) Αθηνά Παπαδοπούλου, εξ αδιαιρέτου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή το ανωτέρω ακίνητο, με την υποσημείωση της μίσθωσης υπέρ του Ν.Δ. Καβάλας, που ήταν γνωστή στις θυγατέρες του, οι οποίες και αποδέχθηκαν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προέρχονταν από την μίσθωση αυτή.
Μετά τα ανωτέρω

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση τροποποίησης της μίσθωσης στις δύο ως άνω νέους δικαιούχους, που προέκυψαν από την γονική παροχή, μέχρι την λήξη της μισθωτικής περιόδου, προκειμένου να εναρμονισθεί το μισθωτήριο σύμφωνα με την διαδικασία του Φ.Ε.Κ 1741/ 25-05-2012 που αφορά τον «Καθορισμό της διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ΄ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της μίσθωσης του ακινήτου του Παπαδοπούλου Ιωάννη του Βενιζέλου, που βρίσκεται στην περιοχή Ν.Καρβάλης Καβάλας, στις δύο ως άνω νέους δικαιούχους, που προέκυψαν από την γονική παροχή, μέχρι την λήξη της μισθωτικής περιόδου, προκειμένου να εναρμονισθεί το μισθωτήριο σύμφωνα με την διαδικασία του Φ.Ε.Κ 1741/ 25-05-2012 που αφορά τον «Καθορισμό της διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών παγίων κατ΄ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 577/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014