logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 576

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 576/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για τον έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό του έργου : «Ανακατασκευή (υπογείωση ) αρδευτικής διώρυγας Β’ εντός οικισμού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 576: Εισηγούμενη το ένατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ.αριθμ.02/3952./οικ./26-7-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις:
(1) Του Ν.3669/2008 "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων" όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 116 Α/18-06-2008).
(2) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) και τις λοιπές διατάξεις περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως ισχύουν.
(3) Του ΠΔ 144/10 "Οργανισμός της Περιφέρειας Αν. Μακ. - Θράκης".
(4) Του ΠΔ 186/96 ΄΄Περί οργάνων που αποφασίζουν και γνωμοδοτούν επί θεμάτων Αυτοδιοίκησης΄΄.
(5) Την με αριθμό ΔΔ.οικ.23/05-01-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θράκης ΄΄Τοποθέτηση υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας΄΄.
(6) Την Εγκύκλιο 6 αριθμ. Πρωτ. 2067/14-01-2011 ΄΄Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011΄΄.
(7) Την με αριθμό 8922/25-09-2009 Απόφαση ένταξης της Πράξης «Ανακατασκευή (υπογείωση) αρδευτικής διώρυγας Β΄ εντός οικισμού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας» στο Πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α) στο Μέτρο 125 Α1 «Εγγειοβελτιωτικά Έργα και Δράσεις» με κωδικό 125 Α1/82.
(8) Την με αριθμό 12782/20Β1/131/19-12-2011 του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σχετικά με τον ορισμό Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο του θέματος. Αφού λάβαμε υπόψη:
(9) Την με αριθμό 416/21-06-2012 (πρακτικό 21/2012) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.-Θράκης, με την οποία εγκρίνει κατά πλειοψηφία το Πρακτικό του διαγωνισμού και την ανάδειξη της Κ/Ξ.Ε.Ε. ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ- ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΑΦΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., ως ανάδοχο του έργου του θέματος με ποσοστό έκπτωσης ένδεκα επί τοις εκατό (11,00%).
(10) Την υπ’ αριθμό 02/3466/04-07-2012 πρόσκληση της Προϊσταμένης Αρχής για την εκ νέου υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής που τυχόν έχουν λήξει και επί πλέον πιστοποιητικό περί μη κηρύξεως σε πτώχευση, εκκαθάριση και αναγκαστική διαχείριση.
(11) Το άρθρο 4 §4.2 της διακήρυξης σύμφωνα με το οποίο η Προϊσταμένη Αρχή προσκαλεί τον μειοδότη να προσκομίσει σε προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4.2 της διακήρυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 §2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
(12) Την από 18-07-2012 εμπρόθεσμη υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής του μειοδότη.
(13) Ότι, μετά την υποβολή και έλεγχο των εκ νέου υποβληθέντων στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 26 §2 του Ν.3669/08 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 §4.2 της διακήρυξης του έργου του θέματος, υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και είναι σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης με την κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων Κ/Ξ.Ε.Ε. «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΧΑΤΖΥΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ & ΣΙΑ» με την προσφερθείσα έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11,00%), επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την σύναψη και υπογραφή της σύμβασης του έργου : «Ανακατασκευή (υπογείωση ) αρδευτικής διώρυγας Β’ εντός οικισμού Χρυσούπολης Ν. Καβάλας» με την κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων Κ/Ξ.Ε.Ε. «ΕΥΦΡΟΣΥΝΙΔΗΣ Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΤΡΟΜΕΛΙΔΗΣ Ν. ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΧΑΤΖΥΧΡΥΣΑΦΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ & ΣΙΑ» με την προσφερθείσα έκπτωση έντεκα τοις εκατό (11,00%), επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 576/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014