logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 571

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 572/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση όρων και τευχών δημοπράτησης και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή στεγάστρων στο Μεθοριακό Σταθμό Κυπρίνου Ιβαϊλοβγκράντ» προϋπολογισμού 13.000,00 € με ΦΠΑ χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012ΚΕ:121002010.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 572: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Έβρου. με έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:Στο τεχνικό πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ για το έτος 2012, περιλαμβάνεται το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΙΒΑΙΛΟΒΓΚΡΑΝΤ» προϋπολογισμού 13.000,00 € με Φ.Π.Α.Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή δυο στεγάστρων μπροστά από τους οικίσκους του μεθοριακού σταθμού ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΙΒΑΙΛΟΒΓΚΡΑΝΤ. Οι διαστάσεις τους θα είναι 8,00μ*2,36μ και θα κατασκευασθούν με σιδηροδοκούςΘα προκηρυχθεί πρόχειρος δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός κατά το άρθρο 29 του Ν. 3669/2008 με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Εργων της Π.Ε Εβρου (Ι. Δραγούμη 1, Αλεξανδρούπολη) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι “με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ” (Αρθρο 5 του Ν.3669/08). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό 10.260,48€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΕΟ και απρόβλεπτα). Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις :
1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ καθώς και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα της αντίστοιχης κατηγορίας..
2. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 205,21 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον ένα (_1_) μήνα και τριάντα ( 30 ) ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ένας (_1_) μήνας ( αρθρο 29 του Ν. 3669/08 Κ.Δ.Ε) . Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΙΒΑΙΛΟΒΓΚΡΑΝΤ», το οποίο είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ. 2012 από ΚΑΠ 2012 KΕ: 121002010 με ποσό χρηματοδότησης 13.000,00€.
3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας - Θράκης. Με βάση τα προαναφερόμενα 

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

1. Την έγκριση των όρων και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΙΒΑΙΛΟΒΓΚΡΑΝΤ» προϋπολογισμού 13.000,00 € με Φ.Π.Α χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 KΕ: 121002010 με πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/2008 με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, με το σύστημα υποβολής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (Αρθρο 5 του Ν.3669/08)
2. Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3669/2008 και σύμφωνα με το από 26-07-2012 πρακτικό κλήρωσης, από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β ως πρόεδρος
2.ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝ/ΝOΣ ΤΕ Μηχ/γων Μηχ/κών με Δ’β ως μέλος
3.ΜΠΕΔΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ Εργοδηγών με Β΄β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1.ΠΡΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Αρχικτόνων με Δ’β ως πρόεδρος
2.ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Δ΄β
3.ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων με Γ’β με αναπληρώτρια την ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Γ ’β Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :
1. Τους όρους και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΙΒΑΙΛΟΒΓΚΡΑΝΤ» προϋπολογισμού 13.000,00 € με Φ.Π.Α χρηματοδοτούμενο από ΚΑΠ 2012 KΕ: 121002010 με πρόχειρο δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό κατά το άρθρο 29 του Ν.3669/2008 με δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, με το σύστημα υποβολής με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (Αρθρο 5 του Ν.3669/08)
2. Τον ορισμό της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.3669/2008 και σύμφωνα με το από 26-07-2012 πρακτικό κλήρωσης, από τους κάτωθι:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β ως πρόεδρος
2.ΤΑΜΙΑΣ ΚΩΝ/ΝOΣ ΤΕ Μηχ/γων Μηχ/κών με Δ’β ως μέλος
3.ΜΠΕΔΕΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ Εργοδηγών με Β΄β ως μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ :
1.ΠΡΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ Αρχικτόνων με Δ’β ως πρόεδρος
2.ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με Δ΄β
3.ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΝΑ ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός με Δ’β
Χρέη γραμματέα θα εκτελέσει η ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων με Γ’β με αναπληρώτρια την ΟΥΛΙΑΝΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με Γ ’β. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 572/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014