logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 561

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 561/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση μελέτης τευχών δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου «Διάνοιξη χανδάκων Ε.Ο. Δρανίας –Καρδάμου» προϋπολογισμού 22.000,00€.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του πέμπτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 561: Εισηγούμενη το πέμπτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης με το υπ’ αριθμ.ΔΤΕ 1538/7-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής :
1. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α’/27-12-2010.
4. Την αρ. 39/17-1-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφεριάρχες» (ΦΕΚ 122/ Β’/8-2-2011).
5. Την αρ. 42/14-1-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον άμεσα εκλεγμένο Αντιπεριφεριάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης»
6. Την Εγκύκλιο 6/14-1-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362 /1995 ( ΦΕΚ 247 Α’ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
8. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων .
9. Τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’ ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη , την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» με τις οποίες ορίζεται ότι για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του περιφερειάρχη , χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλιου.
10. Την αριθμ. οικ1678/11-5-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ. – Θ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες» με την οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα της απευθείας ανάθεσης στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες.
11..Την από 25-7-2012 συνταχθείσα μελέτη προϋπολογισμού 22.000,00 €.
12. Ότι με την πιο πάνω μελέτη προβλέπεται η διάνοιξη τάφρου κατά μίκος του δρόμου, άρση καταπτώσεων και κατασκευή σωληνωτών οχετών Φ60 .
13. Το Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Αν.Μακ.Θράκης έτους 2012 (Περιφερειακό Σκέλος 20%) στο οπόιο είναι εγγεγραμένο το έργο του θέματοςμε ΚΑΕ120000009 και Προυπολογισμό 22.000,00 € και επειδή ο προυπολογισμός του έργου του θέματος είναι 17.886,18 € (χωρίς ΦΠΑ) < 20.000,00 € , είναι δυνατή εφαρμογή των διατάξεων για την απευθείας ανάθεση Κατόπιν τούτων η Υπηρεσία

 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Για το έργο «Διάνοιξη χανδάκων Ε.Ο.Δρανιάς-Καρδάμου» προυπολογισμού 22.000,00 € , την έγκριση :
1. Της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, που περιλαμβάνει (α) Τιμολόγιο μελέτης, (β) Προυπολογισμό μελέτης, (γ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, (δ) Τεχνική Περιγραφή, (ε)Προμέτρηση.
2. Της απευθείας ανάθεσης στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΜΙΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 10%. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 6 υπέρ, 1 κατά και 2 λευκά )

Εγκρίνει :
1. Την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης , που περιλαμβάνει (α) Τιμολόγιο μελέτης, (β) Προυπολογισμό μελέτης , (γ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων , (δ) Τεχνική Περιγραφή , (ε)Προμέτρηση.
2. Την απευθείας ανάθεση του έργου «Διάνοιξη χανδάκων Ε.Ο.Δρανιάς-Καρδάμου» προυπολογισμού 22.000,00 € με ΦΠΑ, στην εργοληπτική επιχείρηση «ΣΜΙΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» με ποσοστό έκπτωσης 10 % . Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής μειοψήφησε ψηφίζοντας Κατά και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής και Αθανάσιος Μακρής μειοψήφησαν ψηφίζοντας Λευκό, λόγω του ότι δεν συμφωνούν με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 561/2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                               ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014