logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 558

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 28 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 558/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής κατά της αρ.397/2012 διαταγής πληρωμής.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 9 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.5074/3-8-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Αθανάσιος Μακρής (αναπληρωματικό) μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Χρήστος Τρέλλης μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. Στη συνέχεια ομοφωνούντων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η συζήτηση του πρώτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 558: Εισηγούμενη το πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοίκησης της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ’ αριθμ.Δ.Δ./6-8-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Την 31-7- 2012 κοινοποιήθηκε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η αριθμ.397/2012 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής που εκδόθηκε κατόπιν της από 30-7-2012 αιτήσεως της Χρυσούλας Τζώτζιου του Ιωάννη ,κατοίκου Κομοτηνής κατά της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας για την οποία εκδόθηκε το αριθ 418/2012 απόγραφο και η από 31-7-2012 επιταγή για καταβολή από την ΠΑΜΘ συνολικού ποσού 16.553,87 Ευρώ. Η παραπάνω διαταγή πληρωμής εκδόθηκε βάσει των επικαλούμενων σε αυτήν εγγράφων : του από 7-9-2009 ιδιωτικού συμφωνητικού σύμβασης έργου, των εγγράφων πιστοποίησης της εκτέλεσης του έργου, των εγγράφων που βεβαιώνουν την μη εξόφλησή του καθώς και της με αριθμό 1/25-10-2011 Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών που εξέδωσε για το σκοπό αυτό η αιτούσα ως ισχυρίζεται. Επειδή πρόκειται για έργο και εξ αυτού οφειλή της παλαιάς κρατικής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (του ν.2503/97) της οποίας διάδοχος είναι η νυν Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –Θράκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Γενικό Γραμματέα αυτής και εσφαλμένως εξεδόθη η παραπάνω διαταγή πληρωμής εναντίον της νυν (αιρετής) Περιφέρειας ΑΜΘ, εδρεύουσας στην Κομοτηνή ,νομίμως εκπροσωπουμένης από τον Περιφερειάρχη, καθόσο σύμφωνα με το άρθρο 283 παρ4 του ν.3852/2010 (Καλλικράτης) : «Από την έναρξη λειτουργίας των αποκεντρωμένων διοικήσεων καταργούνται οι περιφέρειες που έχουν ιδρυθεί με το ν.2503/97 και υπεισέρχονται αυτοδικαίως από την έναρξη λειτουργίας τους και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων περιφερειών συμπεριλαμβανομένων και των διεθνών τους συνεργασιών κατά το λόγο συμμετοχής τους σε αυτές. Οι εκκρεμείς δίκες ,συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις νέες αποκεντρωμένες διοικήσεις , χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. …..». Επειδή παρέχεται το δικαίωμα (αναγραφόμενο και στο σώμα της Διαταγής Πληρωμής) στον καθ’ου η αίτηση (εν προκειμένω Περιφέρεια ΑΜΘ) να ασκήσει ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής εντός 15 ημερών από την επίδοσή της. Έχοντας υπόψιν :α)τις διατάξεις του άρθρου 176 &1 περ.ι του ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν.4071/2012

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη λήψη απόφασης για την άσκηση ανακοπής και αίτησης αναστολής εκτέλεσης με προσωρινή διαταγή για λογαριασμό της Περιφέρειας ΑΜΘ κατά της αρ.397/2012 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής, ορίζοντας δικηγόρο εκ της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ την Πατσουρίδου Στάμω ή Αναγνώστου Ελένη , που εξουσιοδοτείται να ασκήσει τα ανωτέρω και να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια ΑΜΘ κατά τη συζήτηση αυτών στη δικάσιμο που θα οριστεί ή σε τυχόν αναβολές τους .
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να παρασχεθεί η εντολή στις δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας της ΠΑΜΘ/ΠΕ Έβρου, Ελένη Αναγνώστου και Στάμω Πατσουρίδου - Τσιακαρούδη, όπως, από κοινού ή χωριστά, να παραστούν και να εκπροσωπήσουν την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Κομοτηνής κατά της αρ.397/2012 διαταγής πληρωμής στη δικάσιμο που θα οριστεί ή σε τυχόν αναβολές τους .
Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 558/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014