logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 537

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 27 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 537/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρακτικού 1/2012 της Επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού του έργου : «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός, ανάδειξης αναδόχου για την φύλαξη των χώρων του Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας», με χρονική διάρκεια του έργου , ενός έτους , από την υπογραφή της σύμβασης και με προϋπολογισμό 33.000,00€ (ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 2 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.4869/27-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 537: Εισηγούμενη το δωδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της ΠΕ Καβάλας με το υπ’ αριθμ. 03/οικ.τ.τ.3302/20-7-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής το από 16-7-2012 συνημμένο Πρακτικό 1/2012 της επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού του έργου : «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός, ανάδειξης αναδόχου για την φύλαξη των χώρων του Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας», με χρονική διάρκεια του έργου , ενός έτους , από την υπογραφή της σύμβασης και με προϋπολογισμό 33.000,00€ (ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Στο πιο πάνω Πρακτικό αναφέρεται ότι η επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους με την προσφορά από τους παρακάτω (2) δύο ενδιαφερομένους που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό: 1. SECURITY CHAMPION XΡΗΣΤΟΣ ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ 2. CHAMPION ELLENIC SECURITY ΧΟΡΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Στη συνεχεία, η Επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση του φακέλου προσφοράς των δύο συμμετεχόντων του διαγωνισμού για την φύλαξη του Διοικητηρίου Π. Ε. Καβάλας, όπως αναφέρεται στην διακήρυξη της Π.Ε. Καβάλας με αριθμό διακήρυξης 05/2012. 1) Μέσα στον κυρίως φάκελο της εταιρίας SECURITY CHAMPION XΡΗΣΤΟΣ ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ βρέθηκαν τα ζητούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά και οι φάκελοι της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς μονογράφτηκαν από την Επιτροπή. Στη συνέχεια η Επιτροπή εξέτασε τα δικαιολογητικά του παραπάνω φακέλου και διαπίστωσε ότι είναι πλήρη και έγκυρα σύμφωνα με την διακήρυξη 05/2012. 2) Εν συνεχεία, η επιτροπή, προέβη στο άνοιγμα του φακέλου προσφοράς της εταιρίας CHAMPION ELLENIC SECURITY ΧΟΡΤΙΚΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ. Αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά του παραπάνω φακέλου διαπίστωσε, ότι δεν είναι πλήρη και έγκυρα σύμφωνα με την διακήρυξη 05/2012, γιατί δεν κατέθεσε Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού ίσο με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ύψους 2.030,00 € . Ως εκ τούτου, η προσφορά δεν γίνεται δεκτή αφού δεν υποβλήθηκαν όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το αρθρ. 5α παρ. β του Π.Δ.118/07, η προσφορά της εταιρείας απορρίπτεται ως απαράδεκτη, και η οικονομική προσφορά της δεν ανοίχτηκε από την επιτροπή, και θα επιστραφεί σφραγισμένη στον κάτοχό της. Κατόπιν η επιτροπή προέβη στην αποσφράγιση των φακέλων της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς και διαπίστωσε ότι το περιεχόμενο των εν λόγω φακέλων είναι σύμφωνο με την διακήρυξη 05/2012 και ότι η οικονομική προσφορά της SECURITY CHAMPION XΡΗΣΤΟΣ ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ που προσέφερε τιμή 2.750,00 € μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. είναι συμφέρουσα για το δημόσιο και εισηγείται: 1. Την οριστική κατακύρωση του έργου: «Φύλαξη των χώρων του Διοικητηρίου της Π. Ε. Καβάλας» στην SECURITY CHAMPION ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ με τιμή 2.750,00 € μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για ένα έτος». Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση του Πρακτικού 1/2012 και την ανάδειξη της εταιρείας SECURITY CHAMPION ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ ως αναδόχου του έργου του θέματος, με προσφορά 2.750,00€/μηνιαίως, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. ΑΔΑ: Β4ΓΙ7ΛΒ-Λ0Θ Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Κ Α Τ Α   Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(με ψήφους 7 υπέρ και 1 λευκό)

1. Δεν εγκρίνει το Πρακτικό 1/2012 του έργου : «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός, ανάδειξης αναδόχου για την φύλαξη των χώρων του Διοικητηρίου Π.Ε. Καβάλας» προϋπολογισμού:33.000,00€, με χρονική διάρκεια του έργου ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης. 2. Την επαναδημοπράτηση του έργου σύμφωνα με το αρ. 21 παρ. «η» του ΠΔ 118/2007. 3. Να εισαχθεί ως θέμα προς συζήτηση στην Εκτελεστική επιτροπή της ΠΑΜΘ. Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Σταύρος Καβαρατζής μειοψήφησε ψηφίζοντας Λευκό διότι δεν συμφωνεί με την εν γένει αναγκαιότητα της φύλαξης. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 537/2012. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
                     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                                                                  ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

                    

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014