logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 536

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 27 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 536/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση χορήγησης 3ης (τρίτης) παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης οικισμών και κατασκευή εσωτερικού – εξωτερικού δικτύου στο Δήμο Σελέρου» αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.». Στην Κομοτηνή σήμερα στις 2 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.4869/27-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 536: Εισηγούμενη το ενδέκατο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης με το υπ’ αριθμ. 59917/Ξ-ΔΤΕ-3415/13-7-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 1. Η Αρ. 65187/5185/16-11-2010 Απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. Τμήμα Υδραυλικών Έργων Έγκρισης της μελέτης των τευχών δημοπράτησης του έργου του τίτλου 2. Η Αριθμ. 869/01-03-2011/Ε.Δ.Α.Π.Α.Μ.Θ. απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ., με την οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» με κωδικό ΟΠΣ305636 με προϋπολογισμό 738.000,00€ συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης για Φ.Π.Α.. 3. Η απόφαση 1095/28-3-2011 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. με την οποία προεγκρίθηκε η υλοποίηση της εργολαβίας του έργου του τίτλου.4. Η απόφαση 7875/1856/17-6-2011 του τμήματος Υδραυλικών Έργων της Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 1-6-2011 για την ανάδειξη του αναδόχου κατασκευής του έργου του τίτλου και ανατέθηκε η εκτέλεση αυτού στην εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», με συνολική δαπάνη για εργασίες μαζί με το Γ.Ε. και Ε.Ο. 18% 264.878,23 € (χωρίς απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), δηλαδή με τεκμαρτή έκπτωση 47,78%. 5. Η Σύμβαση υπογράφηκε την 16η Αυγούστου 2011 για ποσό 385.377,14 € (με Φ.Π.Α.), δηλαδή 313.314,75 € για εργασίες και 72.062,39 € για Φ.Π.Α.. 6. Ο χρόνος περαίωσης του έργου, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της Ε.Σ.Υ. είναι διακόσιες σαράντα (240) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της Σύμβασης, δηλαδή την 12-04-2012. 7. Το χρονοδιάγραμμα του έργου, υπεβλήθη εμπρόθεσμα από τον ανάδοχο στη ΔΔΕ -Περιφέρειας ΑΜΘ στις 25/08/2011. 8. Με την από 27-10-2011 με αρ. πρωτ. 65225/Ξ-ΔΤΕ-2703 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκε η 1ης συνολική παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος με αναθεώρηση μέχρι 12-05-2012. 9. Την αρίθ. απόφαση 299/2012 ( αριθ. Πρακτικού 16/2012) της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 2η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος, μέχρι 4-7-2012.`10. Με την από 22- 06-2012 με αρ. πρωτ. 52140/Ξ-ΔΤΕ-2930 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ξάνθης εγκρίθηκε το 3ου τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος. 11. Με την αρίθ. 299/2012 (πρακτικό 16/2012) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος μέχρι τις 4-7-2012. 12. Με την από 2-07-2012 αίτηση του ο ανάδοχος του έργου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», αιτήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-09-2012. 13. Την σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με το αρίθ. 8 /13-7-2012 πρακτικό του. Β. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Με την από 02-07-2012 αίτηση της η ανάδοχος εταιρεία του έργου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.», αιτείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30-09-2012, δηλαδή ογδόντα οκτώ (88) ημέρες. Την παραπάνω παράταση την ζητάει λόγω του ότι δεν υπάρχει νερό ώστε να γεμίσουν οι δεξαμενές και να γίνουν οι απαιτούμενες δοκιμές. ΑΔΑ: Β4ΓΙ7ΛΒ-Η1Π Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Πράγματι όπως φαίνεται και από το υπ αρίθ. 23472/2-7-2012 έγγραφο του Δήμου Αβδήρων δεν είναι δυνατή η διάθεση νερού για τον έλεγχο των δεξαμενών αυτήν την εποχή, λόγω αυξημένης ζήτησης νερού. Οι δοκιμές των δεξαμενών (πλύσιμο, έλεγχος στεγανότητας, δοκιμές των τηλεχειριστηρίων για γέμισμα και διοχέτευση του νερού ανάλογα με τις ανάγκες κ.τ.λ. ) όμως, είναι απολύτως απαραίτητες για την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Τη χορήγηση 3ης (τρίτης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης με αναθεώρηση του έργου «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης οικισμών και κατασκευή εσωτερικού –εξωτερικού δικτύου στο Δήμο Σελέρου» αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε, κατά ογδόντα οκτώ (88) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή μέχρι τις 30-09-2012. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τη χορήγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης οικισμών και κατασκευή εσωτερικού –εξωτερικού δικτύου στο Δήμο Σελέρου» αναδόχου «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Ε, κατά ογδόντα οκτώ (88) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 30-09- 2012. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 536/2012. 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
                     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                                                                  ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

                     

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014