logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 529

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 27 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Αριθ. Απόφασης 529/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια υλικών διαγράμμισης έτους 2012, διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης, επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων. Στην Κομοτηνή σήμερα στις 2 Αυγούστου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.4869/27-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, Προεδρεύων 2) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 5) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 6)Σταύρος Καβαρατζής μέλος 7) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 8)Χρήστος Τρέλλης μέλος Απόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα. Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Σμαρώ Δαδινίδου. ΑΠΟΦΑΣΗ 529: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ροδόπης με το υπ’ αριθμ. 1603/30-7-2012 έγγραφό της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε Ροδόπης, βάσει της ΟΙΚ937/20-09-2011 απόφασης Περιφερειάρχη Α.Μ.-Θ , είναι αρμόδια για την συντήρηση του Επαρχιακού και Εθνικού οδικού δικτύου χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Ροδόπης, όπως καθορίστηκε με την αριθμ.πρωτ.3884/5-9-2007 απόφαση Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. Μία από τις πιο βασικές εργασίες συντήρησης των οδικών δικτύων είναι η Οριζόντια Σήμανση –Διαγράμμιση. Η υλοποίηση της εργασίας αυτής από την Υπηρεσία μας, είναι δυνατό να γίνει με κατάλληλο ετήσιο προγραμματισμό ,με την ύπαρξη των μηχανημάτων διαγράμμισης και την ύπαρξη των απαιτουμένων υλικών διαγράμμισης (Λευκά ακρυλικά χρώματα –υαλοσφαιρίδια και διαλύτη ) . Ως προς τα μηχανήματα, η Υπηρεσία μας διαθέτει μηχάνημα διαγράμμισης, το οποίο έχει παραχωρήσει μέχρι τέλους του έτους 2012, στο Δήμο Κομοτηνής, με τον όρο, να εκτελεί διαγραμμίσεις στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, κατόπιν υποδείξεων δικών μας και την υποχρέωση από μέρους μας της παροχής των υλικών διαγράμμισης. Για την εκτέλεση των εργασιών της διαγράμμισης των οδοστρωμάτων πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα στην Υπηρεσία για την άμεση-συνεχή και τμηματική προμήθεια των απαιτουμένων υλικών διαγράμμισης(χρώματα - γυάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια-διαλύτης ) καθώς και η διατήρηση αποθέματος των υλικών αυτών στις αποθήκες της για έκτακτες ανάγκες. Για τον παραπάνω λόγο πρέπει να γίνει από την Υπηρεσία μας προμήθεια υλικών διαγράμμισης έτους 2012 για την υλοποίηση της διαγράμμισης των οδών προκειμένου να παρέχει στους χρήστες τις προϋποθέσεις για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Απαιτείται επομένως, να γίνει διενέργεια σύμφωνα με τον Ν.2362/1995 και την Υ.Α. 35130/739ΦΕΚ1291/11-8-2010 , Πρόχειρου Διαγωνισμού με βάση την χαμηλότερη τιμή, για τη προμήθεια
υλικών διαγράμμισης, προκειμένου να γίνει η εκτέλεση των εργασιών της διαγράμμισης των οδοστρωμάτων προϋπολογισμού 73.455,60 € με ΦΠΑ 23%.
Η δαπάνη της προμήθειας, θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου «Στοιχειώδης συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ροδόπης» ΚΑΕ 114107004, με πίστωση έτους 2012, 200.000,00 ευρώ, ποσό για το οποίο έγινε ανάληψη υποχρέωσης από την Δ/νση Οικονομικού, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 2447 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υ.Δ.Ε. Ν. Ροδόπης και με ΑΔΑ : Β49Τ7ΛΒ-Η7Μ. Κατόπιν των παραπάνω, η υπηρεσία:

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια υλικών διαγράμμισης έτους 2012, διακήρυξης, λοιπών τευχών δημοπράτησης, επιτροπών διαγωνισμού και ενστάσεων σύμφωνα με τα συνημμένα από 27-7- 2012 και 30-7-2012 , αντίστοιχα, Πρακτικά κλήρωσης, ως εξής: Επιτροπή διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους: 1. Παπαντωνίου Κων/νο Πολ/κο Μηχ/κο στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως Πρόεδρο 2. Πίτατζη Σοφία Πολ Μηχ/κο στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος 3. Αγιαννίτη Νικόλαο ΔΕ Τεχνικών στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος Αναπληρωματικά μέλη: 1. Φωτιάδου Ιωάννα Πολ. Μηχ/κο στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως Πρόεδρο 2. Κεχαγιά Σοφία Πολ. Μηχ/κο στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος ΑΔΑ: Β4ΓΙ7ΛΒ-ΙΜΡ 3. Δημόπουλο Νικόλαο Εργοδηγό στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος Επιτροπή Ενστάσεων , αποτελούμενη από τους: 1. Φωτιάδου Ιωάννα Πολ. Μηχ/κο στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως Πρόεδρο 2. Κεχαγιά Σοφία Πολ. Μηχ/κο στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος 3. Kιμούντρη Γρηγόριο ΔΕ Τεχνικών στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος Αναπληρωματικά μέλη: 1. Παπαντωνίου Κων/νο Πολ/κο Μηχ/κο στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως Πρόεδρο 2. Κεχαγιά Σοφία Πολ. Μηχ/κο στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος 3. Δημόπουλο Νικόλαο Εργοδηγό στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο ΦΩ Ν Α

Εγκρίνει τον πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης έτους 2012 την συνημμένη διακήρυξη, τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης και συγκροτεί επιτροπές διαγωνισμού και ενστάσεων, σύμφωνα με τα συνημμένα από 27-7-2012 και 30-7-2012 Πρακτικά κλήρωσης, ως ακολούθως: Επιτροπή διαγωνισμού, αποτελούμενη από τους: 1. Παπαντωνίου Κων/νο Πολ/κο Μηχ/κο στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως Πρόεδρο 2. Πίτατζη Σοφία Πολ Μηχ/κο στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος 3. Αγιαννίτη Νικόλαο ΔΕ Τεχνικών στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος Αναπληρωματικά μέλη: 1. Φωτιάδου Ιωάννα Πολ. Μηχ/κο στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως Πρόεδρο 2. Κεχαγιά Σοφία Πολ. Μηχ/κο στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος 3. Δημόπουλο Νικόλαο Εργοδηγό στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος Επιτροπή Ενστάσεων , αποτελούμενη από τους: 1. Φωτιάδου Ιωάννα Πολ. Μηχ/κο στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως Πρόεδρο 2. Κεχαγιά Σοφία Πολ. Μηχ/κο στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος 3. Kιμούντρη Γρηγόριο ΔΕ Τεχνικών στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος Αναπληρωματικά μέλη: 1. Παπαντωνίου Κων/νο Πολ/κο Μηχ/κο στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως Πρόεδρο 2. Κεχαγιά Σοφία Πολ. Μηχ/κο στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος 3. Δημόπουλο Νικόλαο Εργοδηγό στη ΔΤΕ Π.Ε. Ροδόπης ως μέλος Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 529/2012.   

    Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε.                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
                     ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ
                                                                                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                                                                  ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
                                                                                              ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ                                              ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                                                                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                                               ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.


ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

                      

 

 

 

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014