logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 522

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

Του Πρακτικού αριθ. 26 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 522/2012

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της μελέτης των τευχών δημοπράτησης και των όρων διακήρυξης δημοπρασίας του υποέργου 2 «Εξοπλισμός Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης» της πράξης (379438) «Προμήθεια εξοπλισμού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» προϋπολογισμού 9.533.800,00 € (με Φ.Π.Α) και ποσού προαίρεσης 4.766.900,00 € (με Φ.Π.Α.). 

Στην Κομοτηνή σήμερα στις 26 Ιουλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.4856/26-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 4) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 5) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος 6) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 7) Σταύρος Καβαρατζής μέλος 8) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 9)Χρήστος Τρέλλης μέλος Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. ΑΠΟΦΑΣΗ 522: Εισηγούμενη το δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ’ αριθμ.2220/26-7-2012 έγγραφό της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας
υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στον νομαρχιακό
και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά την σύναψη δημοσίων συμβάσεων».
3. Τις διατάξεις της παρ. ΙΙΙ του άρθρου 186 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235 Α’) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης», σύμφωνα με τις οποίες οι Διευθύνσεις Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Δημοσίων Έργων, Ελέγχου Συντήρησης Έργων και Ελέγχου Κατασκευής Έργων που έχουν συσταθεί με το Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’), εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2011 και από 1-7- 2011 εντάσσονται στις αντίστοιχες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της παρ. 2 του άρθρου 186 του Ν.3852/2010».
5. Το Π.Δ. 144/23-12-2010 για τον Οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 237/Α/27-12-2010.
6. Την αριθμ. πρωτ. οικ. Δ.Δ. 4489/19-10-2011 απόφαση Περιφέρειας Α.Μ.-Θ./Δ/νση Διοίκησης περί ορισμού αναπληρωτών Προϊσταμένων Δ/νσεων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
7. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 “περί προμηθειών του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων”.
8. Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 “περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”.
ΑΔΑ: Β4Γ77ΛΒ-35Σ
9. Το Π.Δ. 370/95 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/00.
10. Το Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 17/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ .
11. Τις διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λ.π. [π.δ. 82/1996 και Ν. 3310/05 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/14-2-05), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το Ν. 3414/05 (Φ.Ε.Κ. Α΄279), Κ.Υ.Α. αριθμ.24014/25.11.05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1637) και υπουργική απόφαση αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/ 05 (Φ.Ε.Κ. Β΄1590)] .
12. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/99 (προσυμβατικός έλεγχος) (Φ.Ε.Κ. 199 Α’ /28-09-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ιδίως μετά το Ν. 3310/05.
13. Τον Ν. 1642/86 “περί Φ.Π.Α”.
14. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/94 “περί παρακράτησης φόρου εισοδήματος”.
15. Το Π.Δ. 60/2007 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
16. Το Π.Δ. 118/2007 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου”.
17. Την αρ.Π1/617/13.3.95 απόφαση του Υπουργείου Εμπορίου “καθορισμός ποσού του άρθρου 2 του Ν.2286/95”.
18. Τις διατάξεις του Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.»Καθώς και από τις ακόλουθες αποφάσεις :Την υπ’ αριθμ Π1/287/18-2-2011 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας περί έγκρισης του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών του έτους 2010-2011 στην οποία περιλαμβάνεται μέρος της ανωτέρω προμήθειας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Την υπ’ αριθμ. Π1/4089/4-11-2011 απόφαση εξαίρεσης από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2012, προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα.
19. Ότι με το συγκεκριμένο υποέργο προβλέπεται η προμήθεια κι εγκατάσταση εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ήτοι Τεμαχιστής ογκωδών αντικειμένων >40tn/h (τεμ. 4), Διαχωριστής απορριμμάτων δύο ρευμάτων, 0-80mm και >80mm, και παροχής >90m3/h (Περιστροφικό κόσκινο επί τροχήλατου πλαισίου) (τεμ. 4), Πρέσα – Δεματοποιητής >25tn/h (τεμ. 2), Ελαστιχοφόρος φορτωτής με ειδική εξάρτηση για τη μεταφορά των δεμάτων από τη μονάδα δεματοποίησης (τεμ. 2), Τεμαχιστής κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων 6-8 m³/h και διαμέτρου κλαδιού έως 150mm (τεμ. 4), Σύστημα αερόβιας επεξεργασίας (Κομποστοποίηση) (τεμ. 4), Διαχωριστής απορριμμάτων 0-10mm και >10mm και παροχής >35m3/h (Περιστροφικό κόσκινο επί τροχήλατου
πλαισίου) (τεμ. 4), Ελαστιχοφόρος φορτωτής με κάδο γενικής χρήσεως με δόντια, χωρητικότητας >1,5 m3(τεμ. 4).
20. Ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 14.300.700,00 € (με Φ.Π.Α.) και της προαίρεσης ανέρχεται σε 4.766.900,00 € (με Φ.Π.Α.).Η δαπάνη του κατά προαίρεση εξοπλισμού δεν περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του δημοπρατούμενου έργου. Επισημαίνεται ότι για την προμήθεια κατά προαίρεση εφόσον υπάρξει θα ισχύσει η έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου. Αντικείμενο της προαίρεσης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και σε θέση καλής λειτουργίας των μηχανημάτων για τις περιοχές του Διδυμοτείχου και της Καβάλας. Δηλαδή :
Διδυμότειχο:

 • Τεμαχιστής ογκωδών αντικειμένων >40tn/h (τεμ.1),
 • Διαχωριστής απορριμμάτων δύο ρευμάτων, 0-80mm και >80mm, και παροχής >90m3/h (Περιστροφικό κόσκινο επί τροχήλατου πλαισίου) (τεμ.1),

Πρέσα – Δεματοποιητής >25tn/h (τεμ.1),

 • Ελαστιχοφόρος φορτωτής με ειδική εξάρτηση για τη μεταφορά των δεμάτων από τη μονάδα δεματοποίησης (τεμ.1),

ΑΔΑ: Β4Γ77ΛΒ-35Σ

 • Τεμαχιστής κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων 6-8 m³/h και διαμέτρου κλαδιού έως 150mm (τεμ.1),
 • Σύστημα αερόβιας επεξεργασίας (Κομποστοποίηση) (τεμ.1),
 • Διαχωριστής απορριμμάτων 0-10mm και >10mm και παροχής >35m3/h (Περιστροφικό κόσκινο επίτροχήλατου πλαισίου) (τεμ.1),
 • Ελαστιχοφόρος φορτωτής με κάδο γενικής χρήσεως με δόντια, χωρητικότητας >1,5 m3 (τεμ.1), Καβάλα:
 • «Τεμαχιστής ογκωδών αντικειμένων >40tn/h (τεμ. 1),
 • Διαχωριστής απορριμμάτων δύο ρευμάτων, 0-80mm και >80mm, και παροχής >90m3/h (Περιστροφικόκόσκινο επί τροχήλατου πλαισίου) (τεμ. 1),
 • Τεμαχιστής κλαδιών και φυτικών υπολειμμάτων 6-8 m³/h και διαμέτρου κλαδιού έως 150mm (τεμ.1),
 • Σύστημα αερόβιας επεξεργασίας (Κομποστοποίηση) (τεμ.1),
 • Διαχωριστής απορριμμάτων 0-10mm και >10mm και παροχής >35m3/h (Περιστροφικό κόσκινο επίτροχήλατου πλαισίου) (τεμ.1),
 • Ελαστιχοφόρος φορτωτής με κάδο γενικής χρήσεως με δόντια, χωρητικότητας >1,5 m3 (τεμ.1),

21. Ότι τα τεύχη δημοπράτησης του έργου του θέματος έχουν συνταχθεί νομότυπα και σύμφωνα με τις διατάξεις περί προμηθείων, από την Δ.Τ.Ε της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
22. Την διακήρυξη δημοπρασίας του έργου του θέματος.
23. Την αρ. 1965/13-6-2012 απόφαση ορισμού Προϊσταμένης Αρχής την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. και Διευθύνουσας Υπηρεσίας την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ. για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης».
24. Ότι σύμφωνα με το άρθρο 38 του Π.Δ. 118/2007, οι επιτροπές: (α) η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών αποτελείται από τρία ή πέντε μέλη (β) η επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν 2522/1997 αποτελείται από τρία ή πέντε μέλη τα οποία είναι διάφορα από τα μέλη της ανωτέρω περίπτωσης (α) και (γ) η επιτροπή παραλαβής αποτελείται από τρία μέλη συγκροτούνται με απόφαση του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου για χρονικό διάστημα ενός έτους και αποτελούνται από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στον φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό ή σε άλλο φορέα του δημοσίου τομέα και ότι οι επιτροπές αξιολόγησης γνωμοδοτούν πέραν των θεμάτων αξιολόγησης προσφορών και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών ως και κατά την εκτέλεση των συμβάσεων.
Η Υπηρεσία
ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ
Α
Την έγκριση
1. Της μελέτης των τευχών δημοπράτησης του υποέργου 2 «Εξοπλισμός Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης» της πράξης (379438) «Προμήθεια εξοπλισμού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» προϋπολογισμού 9.533.800,00 € (με Φ.Π.Α) και ποσού προαίρεσης 4.766.900,00 € (με Φ.Π.Α.) που περιλαμβάνουν τα εξής : α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές προδιαγραφές γ) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων δ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ε) Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, όπως συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Ε της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.
2. Της διακήρυξη δημοπρασίας του υποέργου 2 «Εξοπλισμός Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης» της πράξης (379438) «Προμήθεια εξοπλισμού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» προϋπολογισμού 9.533.800,00 € (με Φ.Π.Α) και ποσού προαίρεσης 4.766.900,00 € (με Φ.Π.Α.), με τα παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ, και Ε)
3. Την δημοπράτηση του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. ΑΔΑ: Β4Γ77ΛΒ-35Σ
Β
Τη συγκρότηση των τριών επιτροπών που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης του θέματος ύστερα από τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης του άρθρου 2 της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21508/7-11-2011 Υπουργικής απόφασης ως εξής:
1) Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών από τρία μέλη εκ των οποίων:
i. Ένα μέλος από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. όπως θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε.
ii. Ένα μέλος από την Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου ΤΕ
iii. Ένα μέλος με παράλληλα καθήκοντα στην Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου ΠΕ ως πρόεδρος
2) Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997) αποτελούμενη από τρία μέλη εκ των οποίων: i. Ένα μέλος από την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. όπως θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε. (διάφορο από αυτό της προηγούμενης επιτροπής)
ii. Ένα μέλος από τους υπηρετούντες με παράλληλα καθήκοντα στην Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών ως πρόεδρος
iii. Ένα μέλος της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ροδόπης ή άλλης υπηρεσίας της Π.Α.Μ-Θ. με ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών
3) Τριμελή επιτροπή παραλαβής εκ των οποίων
i. Ένα μέλος από την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. όπως θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε. ως πρόεδρος
ii. Δύο μέλη με παράλληλα καθήκοντα στην Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών. Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 και 184 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012:
Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α
(Με ψήφους 8 υπέρ και 1 λευκό )
Εγκρίνει
Α

1. Την μελέτη των τευχών δημοπράτησης του υποέργου 2 «Εξοπλισμός Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης» της πράξης (379438) «Προμήθεια εξοπλισμού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων και κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» προϋπολογισμού 9.533.800,00 € (με Φ.Π.Α) και ποσού προαίρεσης 4.766.900,00 € (με Φ.Π.Α.) που περιλαμβάνουν τα εξής : α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές προδιαγραφές γ) Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων δ) Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ε) Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, όπως συντάχθηκαν από την Δ.Τ.Ε της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.

2. Την διακήρυξη δημοπρασίας του υποέργου 2 «Εξοπλισμός Προεπεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων και
Κομποστοποίησης» της πράξης (379438) «Προμήθεια εξοπλισμού προεπεξεργασίας στερεών αποβλήτων
και κομποστοποίησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» προϋπολογισμού 9.533.800,00 €
(με Φ.Π.Α) και ποσού προαίρεσης 4.766.900,00 € (με Φ.Π.Α.), με τα παραρτήματα (Α, Β, Γ, Δ, και Ε)

3. Την δημοπράτηση του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Β
Τη συγκρότηση των τριών επιτροπών που απαιτούνται για την υλοποίηση της πράξης του θέματος ύστερα από τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης του άρθρου 2 της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21508/7-11-2011 Υπουργικής απόφασης ως εξής:

1)Επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών από τρία μέλη εκ των οποίων:
iii.Ένα μέλος από τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. όπως θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε.
iv.Ένα μέλος από την Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου ΤΕ
v.Ένα μέλος με παράλληλα καθήκοντα στην Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου ΠΕ ως πρόεδρος ΑΔΑ: Β4Γ77ΛΒ-35Σ


2)Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών (άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 και της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997) αποτελούμενη από τρία μέλη εκ των οποίων: vi.Ένα μέλος από την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. όπως θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε. (διάφορο από αυτό της προηγούμενης επιτροπής)
vii.Ένα μέλος από τους υπηρετούντες με παράλληλα καθήκοντα στην Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών ως πρόεδρος
viii.Ένα μέλος της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Ροδόπης ή άλλης υπηρεσίας της Π.Α.Μ-Θ. με ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών
3)Τριμελή επιτροπή παραλαβής εκ των οποίων
ix.Ένα μέλος από την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Ε. όπως θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε. ως πρόεδρος
x.Δύο μέλη με παράλληλα καθήκοντα στην Δ.Τ.Ε. της Π.Α.Μ.-Θ. με ειδικότητα ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών. Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Τρέλλης μειοψήφησε ψηφίζοντας Λευκό, λόγω της γενικότερης θέσης που έχει διατυπώσει για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Π.Α.Μ.Θ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΛΙΔΗΣ (αναπληρωματικό)
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                               ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΗΡΑΣ (αναπληρωματικό)
                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΓΚΟΥΣΚΙΔΟΥ
 ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                                   ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΒΑΡΑΤΖΗΣ
                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

                                                       

ΣΜΑΡΩ ΔΑΔΙΝΙΔΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014