logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 513

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 513/2012

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση παραλαβής λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με μείωση επί της συμβατικής τιμής.
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιουλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.4591/16-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 6)Χρήστος Τρέλλης μέλος Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1), Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος , οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 513: Εισηγούμενη το εικοστοτέταρτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καβάλας με το υπ’αριθμ. 02/3494/οικ/11-7-2012 έγγραφο της έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Σε συνέχεια της σχετικής εισήγησης του τμήματος Προμηθειών με αριθ.03/2524/1-6- 2864 για έγκριση παραλαβής λευκού ακρυλικού χρώματος. σας διαβιβάζουμε το παράρτημα του από 11- 04-2012 πρωτοκόλλου απόρριψης της επιτροπής παραλαβής , στα πλαίσια της ΄΄προμήθειας λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας΄΄ και λαμβάνοντας υπόψη
1. Ότι οι αποκλίσεις των συγκεκριμένων μεγεθών (επίδραση ασφάλτου και λεπτότητα κόκκων), σύμφωνα και με τις προφορικές διαβεβαιώσεις της Δ/νσης Κεντρικού Εργαστηρίου Δημοσίων Εργων (Δ14), δεν επηρεάζουν την απόδοση του χρώματος πάνω σε ήδη υπάρχουσες διαγραμμίσεις παλιών ασφαλτικών οδοστρωμάτων.
2. Τις δοκιμές που διενήργησε η Υπηρεσία μας για την μακροσκοπική εξέταση του υλικού με διάστρωση – διαγράμμιση υφιστάμενων τμημάτων του οδικού δικτύου και οι οποίες παρουσιάζουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.
3. Την αναγκαιότητα άμεσης χρησιμοποίησης υλικού για την διαγράμμιση υφιστάμενων παλαιών οδοστρομάτων προς αποφυγή ατυχημάτων.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου) και ειδικότερα τα άρθρα 27, 28 και 33.
5. Την από 24-05-2012 επιστολή της ΒΕΡΝΙΚΟΛ ΑΤΕΒΕ –ΑΤΕ με αριθ. πρωτ.03/2401/25-05-2012 με την οποία μας ενημερώνει ότι αποδέχεται με κάθε επιφύλαξη την μείωση ύψους 5% επί της συμβατικής αξίας του χρώματος διαγράμμισης. Η Υπηρεσία

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση παραλαβής 35.700,00χλγρ λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών με μείωση επί της συμβατικής τιμής (προτεινόμενη μείωση 5%).
Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παραλαβή 35.700,00χλγρ λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης του οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με μείωση επί της συμβατικής τιμής(μείωση 5%). Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 513/2012.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
        ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014