logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom

2012 Απόφαση 506

Κατεβάστε το αρχείο (pdf)

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 25 /2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ..
Αριθ. Απόφασης 506/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση για την έγκριση της Προμελέτης Οδοποιίας και Γεωλογικής Μελέτης στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη νέας γέφυρας στην επαρχιακή οδό Νο 13β, στην περιοχή οικισμού Μίσχου».
Στην Κομοτηνή σήμερα στις 19 Ιουλίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή, συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την Δ.Δ.4591/16-7-2012 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010. Παρόντες ήταν : ο κ. 1) Παύλος Δαμιανίδης Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής , 2) Δημήτριος Χαϊτίδης Αντιπρόεδρος, 3) Γεώργιος Χριστοδουλίδης μέλος 4) Αϊχάν Σιακήρ μέλος 5) Κωνσταντίνος Μιχελής μέλος , 6)Χρήστος Τρέλλης μέλος Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας ΑΜΘ Φωτεινή Νταντή. Απόντες ήταν : οι κ.κ. 1), Ανδρονίκη Κεφαλίδου μέλος 2) Μαρία Γκουγκουσκίδου μέλος, 3) Σταύρος Καβαρατζής μέλος , οι οποίοι απουσίαζαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 506: Εισηγούμενη το δέκατοέβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Διεύθυνση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Ροδόπης με το υπ΄αριθμ.Δ.Τ.Ε. 1142 π.ε. /20/6/2012 έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:
1. Με την υπ' αρ. 186/πρ.26/3-12-2010 Απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ροδόπης και με το από 23-12-2010 Ιδιωτικό Συμφωνητικό, ανατέθηκε στα συμπράττοντα γραφεία μελετών
ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΕΛΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από τον ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ)
ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ ΔΙΑΛΕΚΤΗ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
η εκπόνηση της μελέτης του θέματος. Η συμβατική αμοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στο ποσό των 167.312,00 € (χωρίς το Φ.Π.Α.).
2. Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπόνηση των επί μέρους μελετών (Τοπογραφική, Συγκοινωνιακή, Στατικών, Υδραυλική, Γεωτεχνική, Γεωλογική και Περιβαλλοντική), που σκοπό έχουν
Α) Να μελετηθεί η κατασκευή νέας γέφυρας στη επαρχιακή οδό Νο 13β επί του ποταμού Τραύου στην περιοχή του οικισμού Μίσχου, έτσι ώστε η διέλευση των οχημάτων να γίνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια, δεδομένου ότι η παλαιά γέφυρα που βρίσκεται 600 m περίπου ανάντη, έχει περιορισμένο πλάτος και επί πλέον έχει παρουσιάσει προβλήματα ρηγμάτωσης και υποσκαφής.
Β) Να αντικατασταθεί η παλαιά αυτή γέφυρα με τεχνικό κιβωτοειδούς διατομής, το οποίο θα εξυπηρετεί με ασφάλεια και επάρκεια τις μελλοντικές πλημμυρικές ροές. 3. Στα πλαίσια εκπόνησης της εν λόγω μελέτης, ο Ανάδοχος υπέβαλε την Προμελέτη Οδοποιίας και τη Γεωλογική μελέτη, το περιεχόμενο των οποίων αναλύεται παρακάτω :
Α. ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Η Προμελέτη Οδοποιίας μήκους οδού 767,00 m περιλαμβάνει τα κατωτέρω τεύχη και σχέδια, όπως ορίζεται στο Π.Δ. 696/1974 :
 Οριζοντιογραφία σε κλίμακα 1:1000 και 1:500
 Μηκοτομή της κύριας οδού σε κλίμακες 1:1000/1:100
 Μηκοτομή των τμημάτων των δύο κόμβων που σχηματίζονται σε κλίμακες 1:1000/1:100
 Διατομές της κύριας οδού σε κλίμακα 1:100
 Διατομές των τμημάτων των δύο κόμβων που σχηματίζονται σε κλίμακα 1:100
 Τυπική διατομή σε κλίμακα 1:50
 Τεχνική Έκθεση
 Αναλυτική Προμέτρηση
 Αναλυτικός Προϋπολογισμός
 Πίνακες χωματισμών
 Προμέτρηση και Προϋπολογισμός
Επισημαίνεται ότι με τη χάραξη που προτείνει η Προμελέτη Οδοποιίας
■ Βελτιώνεται η οδική ασφάλεια, καθώς αποφεύγονται οι απότομες στροφές της παλαιάς χάραξης
■ Μειώνεται ο χρόνος μετακίνησης, καθώς η νέα χάραξη είναι κατά 800 m συντομότερη της παλαιάς
■ Αποφεύγεται η διέλευση των διερχόμενων οχημάτων από τον οικισμό Μίσχου
Τέλος, το πλάτος κυκλοφορίας της οδού θα ανέλθει στα 7,50 m, ενώ είναι αναγκαία η κατασκευή δύο κόμβων (ανατολικά και δυτικά του Τραύου αντίστοιχα), οι οποίοι θα επιτρέπουν τις μετακινήσεις από και προς τον οικισμό Μίσχου.
Β. ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Το αντικείμενο της Γεωλογικής μελέτης σύμφωνα με το τεύχος Προεκτιμώμενης αμοιβής, είναι ο καθορισμός των πλέον κατάλληλων χώρων λήψεως αδρανών υλικών, τα οποία πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο. Έτσι, προτείνονται τρεις διαφορετικές θέσεις λήψεις υλικών, ενώ στη συνέχεια γίνεται η αξιολόγησή τους αναφορικά με την ποιότητα των υλικών, τη διαθεσιμότητά τους και την απόσταση τους από το χώρο του έργου. Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται από γεωλογικούς χάρτες και φωτογραφίες των αντίστοιχων προτεινόμενων θέσεων.
4. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Π.Ε. Ροδόπης, γνωμοδότησε θετικά για την έγκριση της εν λόγω μελέτης με την υπ’ αρ. 7/26/19-6-2012 Γνωμοδότησή του.
5. Μετά τα ανωτέρω και επειδή τόσο η Προμελέτη Οδοποιίας όσο και η Γεωλογική μελέτη εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες και υποδείξεις της Υπηρεσίας,

 
 ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της Προμελέτης Οδοποιίας και Γεωλογικής Μελέτης στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη νέας γέφυρας στην επαρχιακή οδό Νο 13β, στην περιοχή οικισμού Μίσχου». Η Οικονομική Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την Προμελέτη Οδοποιίας και Γεωλογικής Μελέτης στα πλαίσια εκπόνησης της μελέτης: «Μελέτη νέας γέφυρας στην επαρχιακή οδό Νο 13β, στην περιοχή οικισμού Μίσχου». Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 506/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ
                                                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ,
                                                               ΑΪΧΑΝ ΣΙΑΚΗΡ
                                                              ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΕΛΗΣ
       ΠΑΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ                         ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΕΛΛΗΣ

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΑΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Κακουλίδου 1, 69100
Τηλ. Γραφείο Περιφερειάρχη: 2531352101

Σας αρέσει η σελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης;

Πάρα πολύ - 31.7%
Πολύ - 22.1%
Λίγο - 16.3%
Καθόλου - 29.8%

Σύνολο ψήφων: 104
The voting for this poll has ended on: Δεκεμβρίου 31, 2014