Εκτύπωση

Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού ΠΕ Ξάνθης

Αρμοδιότητες Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

 H Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε Ξάνθης απαρτίζεται από τα ακόλουθα τμήματα με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

α. Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

β. Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης

γ. Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

δ. Τμήμα Προμηθειών

ε. Τμήμα Γραμματείας

 α.Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας

 • Τήρηση του Προσωπικού και Ηλεκτρονικού Μητρώου των υπαλλήλων και η έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών

• Παρακολούθηση των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Π.Ε. και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων για μισθολογικά κλιμάκια καθώς επίσης και η καταχώρηση όλων αυτών των υπηρεσιακών μεταβολών σε Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα

• Έκδοση ατομικών πράξεων για το προσωπικό οι οποίες δεν απαιτούν γνώμη συλλογικού οργάνου

• Εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας

• Απόδοση κρατήσεων σε Τράπεζες, Ταμεία και Εφορία

• Υπολογισμός και σύνταξη καταστάσεων μισθοδοσίας όλων των υπαλλήλων (μόνιμοι, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ)

• Έκδοση μηνιαίων βεβαιώσεων των υπαλλήλων για κάθε χρήση (δάνεια, εξαγορές κτλ)

• Έκδοση βεβαιώσεων για τη φορολογική δήλωση (Φεβρουάριο – Μάρτιο κάθε έτος)

• Έκδοση βεβαιώσεων, υπολογισμός πενταετίας και εφάπαξ για συνταξιούχους υπαλλήλους

• Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας

• Χορήγηση αδειών πάσης φύσης και αποστολή δικαιολογητικών για χορήγηση αναρρωτικών αδειών στην Υγειονομική Επιτροπή

• Οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων καθώς και προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος και υπηρεσιακής εξειδίκευσης

• Επισημείωση εγγράφων με τη σφραγίδα της Χάγης

• Προετοιμασία – διενέργεια πάσης φύσεως εκλογών, συγκρότηση εκλογικών συνεργείων και εποπτεία αυτών

• Φύλλα διακοπής Μισθοδοσίας

• Συλλογή και εισαγωγή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ για την ολοκλήρωση της ΑΠΔ και αποστολή (κάθε τρίμηνο)

 β.Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης

 • Έλεγχος εκκαθάρισης και εντολής δαπανών, συγκέντρωση και έλεγχος των δικαιολογητικών των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προώθησης αυτών στην οικεία Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου

• Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής, καθώς και την παρακολούθησή της απόδοσης τους

• Μελέτη των δυνατοτήτων απόκτησης εσόδων και βεβαίωση εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολούθηση της απόδοσή τους

• Διαχείριση της περιουσίας της Περιφερειακής Ενότητας και τήρηση δικαιολογητικών, αρχείων και βιβλίων

• Παρακολούθηση των αρμοδιοτήτων της πρώην Δ/νσης Προγραμματισμού σε θέματα Εθνικών και Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

• Κατάρτιση Προϋπολογισμού και τροποποιήσεις προϋπολογισμού (Εγγραφή νέων εσόδων – μεταφορά πιστώσεων από ΚΑΕ σε ΚΑΕ)

• Κλείσιμο οικονομικού έτους – απολογισμός

• Δαπάνες όλων των φορέων (Δ/νσεων)

• Λειτουργικές δαπάνες λαθρομεταναστών, συμβεβλ/νων ιατρών, υποψηφίων οδηγών, επιδομάτων, ενταλμάτων πληρωμής

• Δαπάνες όλων των έργων (ΚΑΠ – Δημοσίων Επενδύσεων – ΣΑΝΑ 3 κλπ.) (Έλεγχος λογ/σμών, εργολαβιών, συνεργασία με Διαχειριστική αρχή, κλείσιμο έργων)

• Εκκαθάριση και εντολή δαπανών προγραμμάτων ΚΑΠ – Δημοσίων επενδύσεων

• Έλεγχος οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζημιώσεων των αιρετών και υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας

 γ.Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης

 • Καταχώρηση χρηματικών ενταλμάτων

• Πληρωμές και εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη

• Εξόφληση επιταγών και συμφωνία με τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών

• Απόδοση κρατήσεων

• Τήρηση του φυσικού ταμείου και διενέργεια χρηματικών δοσοληψιών με τις τράπεζες

 δ.Τμήμα Προμηθειών

 • Διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας

• Μέριμνα για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας και εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων

• Τήρηση Αποθήκης προμηθευομένων ειδών και υλικών και εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

• Διεκπεραίωση των διαδικασιών σχετικά με τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών

ε.Τμήμα Γραμματείας

• Τήρηση πρωτοκόλλου και του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας

• Διακίνηση της αλληλογραφίας

• Επικύρωση αντιγράφων και φωτοαντιγράφων, οποιωνδήποτε εγγράφων ή δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στο αρχείο ή επιδεικνύονται από τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας πολίτες

• Επισημείωση εγγράφων με τη σφραγίδα της Χάγης

 

Διευθυντής: Παναγιώτα Δερμενούδη
Ταχυδρομική Διεύθυνση:  Πλατεία Διοικητηρίου, 67100 Ξάνθη
Τηλέφωνο:  25413 50154
Φαξ: 25410 78930
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.