logonew  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΝ.  MΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  -  ΘΡΑΚΗΣ    logonew
28,0,0,50,2
600,600,60,1,5000,1000,25,2000
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Η εκκλησία του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Λάγος του Ν. Ξάνθης
Πόρτο Λάγος - Ξάνθη
zoom
Προστατευόμενο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς - Έβρος
zoom
Γύπας στο δάσος Δαδιάς στο Ν. Έβρου
Δάσος Δαδιάς Γύπας - Έβρος
zoom
Το δέλτα του ποταμού Έβρου στο Ν. Έβρου
Δέλτα Έβρου
zoom
Βάθρα στο νησί της Σαμοθράκης
Βάθρα - Σαμοθράκη
zoom
Ο καταρράκτης του Λειβαδίτη στο Ν. Ξάνθης
Καταρράκτης Λειβαδίτη - Ξάνθη
zoom
Μαιανδρισμοί ποταμού Νέστου στο Ν. Ξάνθης
Ποταμός Νέστος - Ξάνθη
zoom
Παραλία Αλυκής στο νησί της Θάσου
Αλυκή - Θάσος
zoom
Καταρράκτες Αγ. Βαρβάρας στο Ν. Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρό στο Ν. Δράμας
Φαλακρό - Δράμα
zoom
Πλατανόβρυση στο Ν. Δράμας
Πλατανόβρυση - Δράμα
zoom
Αρχαίο ιερό στο νησί της Σαμοθράκης
Ιερό - Σαμοθράκη
zoom
Βυζαντινή γέφυρα στο Ν. Ξάνθης
Βυζαντινή γέφυρα - Ξάνθη
zoom
Μνημείο αποστόλου Παύλου στο Ν. Καβάλας
Απόστολος Παύλος - Καβάλα
zoom
Αρχαίο θέατρο στο νησί της Θάσου
Αρχαίο θέατρο - Θάσος
zoom
Εσωτερικό από το σπήλαιο Αγγίτη στο Ν. Δράμας
Σπήλαιο Αγγίτη - Δράμα
zoom
Ο φάρος στην παραλιακή οδό της Αλεξανδρούπολης
Φάρος - Αλεξανδρούπολη
zoom
Άποψη της Χώρας στο νησί της Σαμοθράκης
Χώρα - Σαμοθράκη
zoom
Άποψη κεντρικής πλατείας στην πόλη της Κομοτηνής
Κεντρική πλατεία - Ροδόπη
zoom
Άποψη της παλιάς πόλης της Ξάνθης
Παλιά πόλη - Ξάνθη
zoom
Άποψη από το λιμάνι στην πόλη της Καβάλας
Λιμάνι - Καβάλα
zoom
Αγ. Βαρβάρα στην πόλη της Δράμας
Αγ. Βαρβάρα - Δράμα
zoom
Αρχαίο θέατρο στη Μαρώνεια του Ν. Ροδόπης
Αρχαίο θέατρο - Ροδόπη
zoom
Γέφυρα ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης
Γέφυρα Κομψάτου - Ροδόπη
zoom
Αρχαίο θέατρο Φιλίππων στο Ν. Καβάλας
Θέατρο Φιλίππων - Καβάλα
zoom
Εκτύπωση

Improving the existing competences and Developing new ones in the AquaCulture and fIsh products trAde secTor / Βελτίωση των υφιστάμενων ικανοτήτων και ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και της εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων

Posted in Black Sea

Improving the existing competences and Developing new ones in the AquaCulture and fIsh products trAde secTor / Βελτίωση των υφιστάμενων ικανοτήτων και ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και της εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων

Το έργο “Improving the existing competences and developing new ones in the aquaculture and fish products trade sector” / «Βελτίωση των υφιστάμενων ικανοτήτων και ανάπτυξη νέων δυνατοτήτων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας και της εμπορίας των αλιευτικών προϊόντων», που αναφέρεται με το ακρωνύμιο “DACIAΤ”, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Cross-Border Cooperation Black Sea Basin Programme 2014-2020”.
Το έργο DACIAT προήλθε από την επιθυμία των εταίρων να βελτιώσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Το DACIAT βασίζεται στην ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εταίρων του, με δράσεις για τη μεταφορά ορθών πρακτικών από διαφορετικές χώρες και έχει απώτερο στόχο την ανάπτυξη του τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
Το έργο περιλαμβάνει έξι εταίρους από διάφορες χώρες: το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ανάπτυξης του Δέλτα του Δούναβη (επικεφαλής εταίρος, Ρουμανία), την Ομοσπονδία Αλιευτικών Περιοχών (Ρουμανία), την Ένωση Διασυνοριακής Συνεργασίας "Euroregion Lower Danube" (Ρουμανία), την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο Karadeniz (Τουρκία) και τον Οργανισμό Αειφόρου Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης "Lower Danube Euroregion" (Ουκρανία). Η σύσταση του εταιρικού σχήματος έγινε με τη συνδρομή της CPMR BBSC.
Το έργο περιλαμβάνει διάφορες δράσεις αναφορικά με τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας, τη συγκέντρωση στοιχείων για τη γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται για την έναρξη λειτουργίας, τα προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία και τη διάθεση των προϊόντων, τον εντοπισμό των ορθών πρακτικών, το μάρκετινγκ και τις τάσεις της αγοράς. Τα στοιχεία που θα συλλεγούν και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη μελέτη αυτών θα αναρτηθούν σε βάση δεδομένων που θα δημιουργηθεί, ώστε να είναι διεθνώς προσβάσιμα και να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες στην ανάπτυξη του κλάδου. Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιούνται ημερίδες ενημέρωσης για τους εμπλεκόμενους φορείς και επιτόπιες επισκέψεις μελέτης σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας στις χώρες - εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 682.923,57 €


Περίοδος υλοποίησης: 1.1.2019-31.12.2020
Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα http://daciat.ro/
Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Μαύρης Θάλασσας 2014- 2020
Το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μαύρης Θάλασσας 2014-2020
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής
Γειτονιάς και των συμμετεχουσών χωρών: Αρμενία, Βουλγαρία, Γεωργία,
Ελλάδα, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ρουμανία Τουρκία και Ουκρανία.

Κοινά Σύνορα. Κοινές λύσεις

“Improving the existing competences and Developing new ones in the AquaCulture and fIsh products trAde sector”

The project “Improving existing competences and developing new ones in the aquaculture and fish products trade sector”, referred to with its acronym “DACIAT” , is funded by the “Cross-Border Cooperation Black Sea Basin Program 2014-2020”.
The DACIAT project originated from the partners' desire to improve existing competencies in the aquaculture sector. DACIAT is based on the exchange of experiences between its partners, with actions to transfer good practices from different countries and the main aim is the development of the aquaculture sector.
The project involves six partners from different countries: the Danube Delta National Research and Development Institute (lead partner, Romania), the Federation of Fisheries Areas (Romania), the Euroregion Lower Danube Cross-border Cooperation Association (Romania), the Region of East Macedonia and Thrace (Greece), the University of Karadeniz (Turkey) and the “Lower Danube Euroregion” Organization for Sustainable Development and European Integration (Ukraine). The partnership was formed with the support of CPMR BBSC.
The project encompasses a variety of actions related to the study of the current status of the aquaculture sector, the collection of data for the bureaucratic procedures needed for start-up, problems in the production process and product placement, the identification of good practices, marketing and market trends. The data collected and the conclusions drawn from this study will be posted on a database that will be created, to be internationally accessible, in order to create new opportunities for the growth of the sector. Within the framework of the program information sessions for stakeholders and study visits to aquaculture facilities are conducted in the countries - partners participating in the program.
Total project budget: 682,923.57 €
Implementation period: 1.1.2019-31.12.2020
Visit the website as well http://daciat.ro/
Joint Operational Programme
Black Sea Basin 2014-2020
Joint Operational Programme Black Sea Basin 2014-2020 is co-
financed by the European Union through the European Neighbourhood
Instrument and by the participating countries: Armenia, Bulgaria,
Georgia, Greece, Republic of Moldova, Romania, Turkey and Ukraine


Common borders. Common solutions