ΜΠΕ για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά την εγκατάσταση μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στο χώρο μη αποκατεστημένου ανενεργού λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή του οικισμού Πυλαίας του

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) τους πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου της ΜΠΕ για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων που αφορά την εγκατάσταση μονάδας εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στο χώρο μη αποκατεστημένου ανενεργού λατομείου αδρανών υλικών στην περιοχή του οικισμού Πυλαίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, από την εταιρεία ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 21-11-2019 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 21-12-2019.
Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου τηλ. 25513 55817.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ΓΝΩΜΗ του ΕΒΡΟΥ με αρθ. πρωτ ΔΔ 5472/21-11-2019.


Κομοτηνή 21 -11 -2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ