ΜΠΕ της εταιρείας Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΚΕ αναφορικά με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 21.174,96 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Δενδράκια»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΘ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) τους πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου της ΜΠΕ της εταιρείας Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΚΕ αναφορικά με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 21.174,96 τ.μ που βρίσκεται στην θέση «Δενδράκια», Τ.Κ. Δύσβατου, Δήμου Νέστου, της Π.Ε. Καβάλας (ΠΕΤ 1907133324).
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 31-10-2019 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 1-12-2019.
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Η υπηρεσία στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας τηλ. 2513- 503452.

Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΝΕΑ ΕΓΝΑΤΙΑ με αριθ. πρωτ.: ΔΔ 5074/31-10-2019.


Κομοτηνή 31 -10 -2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ