ΜΠΕ για την τροποποίηση της υπ΄αριθμό 166417/22-2- 2013 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10ΜW, στη θέση «ΣΙΔΕΡΟΒΟΥΝΙ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ανακοινώνει και Προσκαλεί

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄) τους πολίτες (κοινό, ενδιαφερόμενο κοινό) και φορείς εκπροσώπησής τους (οικείο Δημοτικό Συμβούλιο, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, Ποιότητας Ζωής, Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας), να λάβουν γνώση και να διατυπώσουν γραπτές απόψεις (σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α της προαναφερόμενης ΚΥΑ) στα πλαίσια των γνωμοδοτήσεων και της έναρξης δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου του φακέλου της ΜΠΕ για την τροποποίηση της υπ΄αριθμό 166417/22-2-2013 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. για την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 10ΜW, στη θέση «ΣΙΔΕΡΟΒΟΥΝΙ» και συνοδά έργα αυτού στο Δήμο Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης, ως προς την αλλαγή του τύπου των Α/Γ και την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε 10,8 ΜW, την μείωση του αριθμού των Α/Γ, και τα απαιτούμενα συνοδά έργα». ΠΕΤ 1909180729
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : ΟΣΤΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίζεται η 9-10-2019 και η ημερομηνία λήξης αυτής η 9-11-2019.
ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης τηλ. 25310 23484.
Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΧΡΟΝΟΣ της Ροδόπης με αριθ. πρωτ. ΔΔ 4723/9-10-2019.

Κομοτηνή 9-10-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ