Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 86.643,18 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Ξηροχώραφον», Δ.Κ. Κάτω Νευροκοπίου, Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

    Η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε εφαρμογή του άρθρου 5 της ΚΥΑ οικ 1649/45/15-01-2014 (ΦΕΚ 45/Β΄), προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή φορέα εκπροσώπησης του, για να λάβει γνώση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) και να διατυπώσει εγγράφως τη γνώμη και τις προτάσεις του προς την Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένες και εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατωτέρω.

    Η ΜΠΕ αναφορικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρων εκτάσεως 86.643,18 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Ξηροχώραφον», Δ.Κ. Κάτω Νευροκοπίου, Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας.

      ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: GMCGRANITEMARBLECHATZOPOULOSLTD

    Ως ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διαδικασίας δημοσιοποίησης θεωρούνται οι 10-7-2018και  14-7-2018 αντίστοιχα.

   Ως ημέρες έναρξης και λήξης της κατάθεσης των εγγράφων απόψεων προς την Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος λαμβάνονται οι 10-7-2018έως 10-8-2018αντίστοιχα.

    ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

     Η υπηρεσία, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για παροχή πληροφοριών και στοιχείων είναι το τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας  τηλ. 2521351309.

    Η δαπάνη δημοσίευσης βαρύνει τον φορέα υλοποίησης.

 

Κομοτηνή      10-7-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ