Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ξάνθης» στον Δήμο Ξάνθης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθ.7 της ΚΥΑ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ 107017/2006(ΦΕΚ 1225/Β΄) ανακοινώνεται ότι:

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαβιβάστηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με αριθ. πρωτ. 747/25-06-2018 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Ξάνθης» στον Δήμο Ξάνθης, που προτείνεται από την ΔΕΥΑ Ξάνθης, η οποία βρίσκεται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Ξάνθης, (Διοικητήριο, Ξάνθης), όπου μπορεί να προσέλθει προκειμένου να ενημερωθεί και να υποβάλει τυχόν απόψεις- ενστάσεις εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.


Η παραπάνω ανακοίνωση δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΑΓΩΝΑΣ της Ξάνθης με αριθ. πρωτ. ΔΔ 4763/9-7-2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ